Характеристика на субективната страна на отделните видове престъпления

Система на Особената част на

Наказателния кодекс

Характеристика на субективната страна на отделните видове престъпления

Престъпление

Субект

Форма на вина

Особена цел

Особености на субективната страна

Престъпления против правата на човека
Престъпления против личността
Престъпления против живота и здравето
Умишлено убийство по осн. състав

/чл. 115/

Всяко НОЛ Умисъл – пряк или евентуален

-съзнава общественоопасния хар-ер на деянието

-предвижда настъпването на смъртта

-иска или допуска този резултат

Убийство при професионална непредпазливост /чл. 123/ Лице, което притежава правоспособност да упражнява занятието или дейността Престъпна самонадеяност

-предвижда вероятното настъпване на смъртта

-действа/бездейства при категорична субективна увереност, че този резултат няма да настъпи

Небрежност

-не предвижда смъртта

-бил е длъжен и е могъл да я предвиди

Умишлено убийство, кавалифицирано с оглед субекта /чл. 116, ал. 1, т. 2/ и с оглед субективната страна /чл. 116, ал. 1, т. 7-9 и 11/ Длъжностно лице

Представител на обществеността

Лице от състава на полицията при или по повод изпълнение на службата или функцията му

чл. 116, ал. 1, т. 2:

Съзнава, че действа в съответното качество, както и връзката м/у изпълнението на службата/функцията и извършеното убийство

чл. 116, ал. 1, т. 7-9 и 11:

т. 7 – с користна цел – деецът желае да набави за себе си или за другиго имотна облага + пряк умисъл

т. 8 – да бъде улеснено или прикрито друго убийство + пряк умисъл

т. 9 – предумисъл

т. 11 – по хулигански подбуди

Криминален аборт

/чл. 126, ал.1/

Лице с висше медицинско образование Пряк или евентуален умисъл

Съзнава:

-че жената е бременна

-че предприетите действия са от естество да умъртвят плода

-че се извършват в нар-е на правилата и извън определено мед. заведение

-съгласието на бременната

Предвижда:

-смертта на плода

-опасността за живота и здравето на жената

Цели смъртта на плода или

Допуска възможната смърт на плода

Участие в самоубийството на другиго

/чл. 127, ал. 1/

Всяко НОЛ Пряк или евентуален умисъл

Подпомагане – съзнава

-че жертвата е решила да сложи край на живота си

-че неговото поведение я улеснява

-цели/отнася се безразлично към самоубийството

Склоняване – съзнава:

-че жертвата още не е взела реш-е

-че псих. въздействие води до това р-е

-цели/отнася се безразлично към самоубийството

Умишлено довеждане другиго до самоубийство

/чл. 127, ал. 3/

Всяко НОЛ Само евентуален умисъл

-съзнава

-предвижда   поведението на жертвата

-допуска

Телесни повреди

/чл. 128-134/

Всяко НОЛ Пряк умисъл – предвижда конкретно увреждане и цели именно него

Евентуален умисъл – предвижда конкретно увреждане, но се отнася безразлично към този резултат, преследвайки друга цел

Самонадеяност – предвижда, че е възможно да настъпи увреждане въобще и е уверен, че ще го избегне

Небрежност – не предвижда увреждането, но е бил длъжен и е могъл да предвиди увреждане въобще

Заразяване другиго с венерическа болест

/чл. 135/

Само лице, което страда от венерическа болест Умисъл или непредпазливост

+ знае, че е болен

Злепоставяне
Нарушаване правилата за охрана безопасността на труда /чл. 136, ал. 1/ Само лице, правно задължено да спазва определени правила за охрана безопасността на труда Умисъл – само евентуален:

-познава конкретните правила

-цели или допуска нарушаването им

-предвижда възникването на опасност

-отнася се безразлично към резултата

Непредпазливост – незнание на правилата, които е бил длъжен и е могъл да знае, или немарливо изпълнение

Злепоставяне на лице, което се намира в опасност Лице, което е правно задължено да се грижи за жертвата /138/, да окаже помощ на болен /141,3/, което правомерно упражнява медицинско занятие /141, 1 и 2/, водач на МПС Умисъл

-съзнава съществуващата опасност за пострадалия

-има съзнание за дължимата на жертвата помощ

Престъпления против свободата на личността
Противозаконно лишаване от свобода

/чл. 142а/

Всяко НОЛ Пряк или евентуален умисъл

-съзнава, че няма законно основание за ограничаване на свободата или че нарушава реда за това

-съзнава, че жертвата не е дала съгласие за ограничаването

Отвличане

/чл. 142/

Всяко НОЛ Само пряк умисъл

-предвижда принудителното преместване на жертвата

-предвижда противозаконното лишаване от свобода

-желае този резултат

Престъпления против свободното формиране на волята и на избора на поведение
Принуда

/чл. 143/

Всяко НОЛ Пряк умисъл: съзнава

-съдържанието на волята на пострадалия

-че въздейства в/у психиката му така, че да го мотивира да предприеме поведение, което не съответства на волята му

-пряко цели предприетото поведение

Задържане на заложник

/чл. 143а/

Всяко НОЛ Пряк умисъл: съзнава

-че противозаконно лишава от свобода заложника

-че адресатът на условието не желае да предприеме дадено действие или бездейтвие

-пряко цели предприемането на това поведение

Закана с престъпление

/чл. 144/

Всяко НОЛ Пряк умисъл: съзнава

-че отправя към пострадалия заплаха с прест-е с/у личността или имота му или на негови ближни

-че заплахата се възприема от пострадалия

-че у пострадалия може да възникне страх за осъщест. на прест-е

-цели заплахата да бъде възприета от жертвата и тя да изпита страх

Престъпления против доброто име, честта и достойнството на личността
Откриване на професионална тайна

/чл. 145, ал. 1/

Особен субект – само лице, на което инф-ята е поверена или станала известна във връзка със занятието му Пряк умисъл: съзнава

-че съответните обстоятелства са от естество да засегнат доброто име на пострадалия в обществото

-че ги открива на неоправомощено лице

-че е правно задължен да не го прави

-че неизбежно издава чужда тайна на неоправомоощено лице

Престъпно разгласяване тайната на осиновяването

/чл. 145, ал. 2/

Всяко НОЛ, с изключение на лицата, участвали служебно в осиновяването /за тях е служебна тайна – чл. 284/ Пряк умисъл Особена цел – да причини вредни последици на осиновения, на осиновителя или на семейството им
Престъпно използване на информация

/чл. 145а/

Всяко НОЛ Пряк умисъл: съзнава

-че използваните от него факти са събрани чрез СРС

-че те се използват извън предназначението на инф-ята за целите на нак. производство или за опазване на националната сигурност

Обида

/чл. 146/

Всяко НОЛ Пряк или косвен умисъл: съзнава

-че думите/действията са унизителни за честта и достойнството на жертвата

-че съществува възможност те да бъдат чути или видени от нея

-цели/отнася се безразлично към тази възможност

Клевета

/чл. 147/

Всяко НОЛ Умисъл: съзнава

-позорния хар-ер на разгласяваното обстоятелство или престъпния хар-ер на приписваното деяние

-неистинността на позорното обст-во или че пострадалият не извършил приписваното му престъпление

Пряк умисъл:

-сигурен, че позорното обст-во е неистинско или че прест-ето не е извършено от пострадалия

-цели твърденията му да стигнат до съзнанието на поне едно трето лице

Косвен умисъл:

-не е сигурен в действителното положение, но прави твърдението

-не е сигурен, че твърденията му могат да бъдат възприети от 3то л., но се примирява с тази възможност

Престъпно ползване на инф-я от архива на МВР

/чл. 148а/

Всяко НОЛ Пряк умисъл: съзнава

-че данните, обстоятелствата или твъренията са основани на инф-я от архива на МВР

-че последната е придобита в нарушение на закона

-предвижда неизбежното й узнаване от другиго или че тя ще стане достояние на множество граждани

Престъпления против половата неприкосновеност на личността и против половия морал
Блудство

/по чл. 149 и чл. 150/

Всяко НОЛ, когато пострадалият и субектът са от раазличен пол. Когато са от един и същи пол, е възм. само действия с цел да се възбуди полово желание без съвкупление Само пряк умисъл: съзнава

-че действието е от естество да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление

-че жертвата е малолетно лице /по  чл. 149/

-че жертвата не е съгласна да участва в блудствените действия /по чл. 150/

Особена цел – да се възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление на субекта, на пострадалото лице или и на двамата
Съвкупление с малолетен и невменяем

/ чл. 151/

Особен субект – всяко НОЛ, но само от пол, противоположен на пола на жертвата Пряк умисъл: съзнава

-че извършва съвкупление

-възрастта на жертвата

-желае осъществяване на съквупление

Изнасилване

/чл. 152/

Всяко НОЛ, но само от мъжки пол Пряк умисъл: съзнава

-по т. 1 – че жертвата се намира в състояние, което не й позволява да окаже съпротива или да изрази съгласие и въпреки това желае съвкуплението

-по т. 2 – че пострадалата не е съгласна да се съвкупява с него, съзнава принудителния хар-ер на употребеното насилие или заплашване и цели чрез него да сломи съпротивата й и да извърши полов акт

-по т. 3 – че жертвата не е дала съгласие да участва в съвкупление с него, че въздейства в/у нея по начин, че да я приведе в безпомощно състояние, като цели жертвата да изпадне в това състояние и да осъществи съвкуплението

Съвкупление при използване на зависимост

/чл. 153/

Само лице от мъжки пол, от което жертвата зависи служебно или материално Пряк умисъл: съзнава

-несъгласието на жертвата да се съвкупи с него

-че тя е мотивирана от представата за неблагоприятното въздействие, което той може да окаже в/у нейни интереси

-цели съвкуплението

Кръвосмешение

/чл. 154/

Особен субект – само лица от различен пол, които са свързани със съответната родствена връзка Пряк общ умисъл: всеки от съизвършителите съзнава

-че осъществява съвкупление с другия

-в каква родствена връзка се намира с него

-това, че другият участва доброволно в съвкуплението

-то е и обща цел на съизвършителите

Отвличане с цел разврат

/чл. 156/

Всяко НОЛ, включително жена Пряк умисъл: съзнава

-че противозаконно отнема свободата на пострадалата

-че я принуждава дапретърпи преместването й от едно място на друго

-цели именно този резултат

Допълнителна, по-далечна цел – жертвата да бъде предоставена другиму за развратни действия
Престъпни хомосексуални действия

/чл. 157/

Всяко НОЛ от същия пол като жертвата Пряк умисъл: съзнава

-че извършва съответно действие с лице от същия пол

-несъгласието на пострадалия /ал. 1/, възрастта на жертвата /ал. 2/, че пострадалият е невменяем /ал. 3/

-цели половото сношение или половото удовлетворение

Сводничество

/чл. 155/

Всяко НОЛ Умисъл

-ал. 1 – цели лицето да вземе решение за проституиране или мъжът и жената да установят интимни отношения

-ал. 2 – съзнава, че лицата, на които осигурява възможност да ползват помещението, вършат в него полови сношения или блудствени действия

Користна цел – квалифициращо обстоятелство по ал. 3
Порнография

/чл. 159/

Всяко НОЛ

-извършители при създаване или представяне – автори, сценаристи, режисьори, актьори, оператори или продуценти

-помагачи – техническият персонал

Само пряк умисъл: съзнава

-порнографския хар-ер на произведението

-цели неговото създаване

-желае то да бъде разпространено в някоя от предвидените форми

Трафик на хора
Обикновен трафик на хора

/чл. 159а/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава естеството на деянието

-цели неговото осъществяване

Особени цели: използване на жертви

1. за развратни действия

2. за принудителен труд

3. за отнемане на телесни органи

4. за държане в принудително подчинение

Трансграничен трафик на хора

/чл. 159б/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава естеството на деянието

-цели неговото осъществяване

Особени цели: използване на жертви

1. за развратни действия

2. за принудителен труд

3. за отнемане на телесни органи

4. за държане в принудително подчинение

Престъпления против правата на гражданите
Престъпление против граждански и политически права
Престъпления против националното и расовото равенство
Проповядване/подбуждане към расова или национална вражда, към расова омраза или към расова дискриминация

/чл. 162, ал.1/

Всяко НОЛ /обикновено не принадлежи към националността или расата, с/у които се проповядва Пряк умисъл – цели да формира отрицателно отношение /”вражда” или „омраза”/ към лица от определена раса или националност

*възможно е да цели установяване на расова дискриминация

Особени мотиви

1. расистки мотив – съвкупност от възгледи, според които расите се делят на висши и нисши, което именно оправдава и установяването на социално, икономическо и юридическо неравенство м/у хората от различнни раси поради определени биологични различия м/у тях

2. националистичен мотив – мироглед, според който нац. обособеност е повод за недоверие към другите нации и техни представители, за неприязнено и пренебрежително отн-е

3. политическа нетърпимост – омраза с/у тези, чиито политически възгледи не съвпадат с тези на субекта

4. етническа нетърпимост

Насилствени действия на основата на расова, етническа, религиозна или политическа нетърпимост

/чл. 162, ал. 2/

Всяко НОЛ Пряк умисъл
Образуване, ръководене или членуване в престъпна организация или група

/чл. 162, ал. 3 и 4/

Всяко НОЛ Пряк общ умисъл

-съзнават целите на групата

-съзнават, че са обединени от тези цели

Участие в тълпа

/чл. 163/

Всяко НОЛ Пряк общ умисъл

-имат обща цел – нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти

Престъпления против изповеданията
Противозаконна пропаганда на религиозна основа

/чл. 164/

Всяко НОЛ Пряк умисъл – цели да предизвика у адресатите на проповедта неприязнени чувства към определена религия, възгледи или лица
Насилствени действия на основата на религиозна нетърпимост

/чл. 165/

Всяко НОЛ Пряк умисъл: съзнава

-че действа п/в волята на жертвите

-че извършването на даден обред или служба не противоречи на закона, на морала и че не нарушава общ. ред

-цели да не се проведе опр. ритуал или жертвата да участва в такъв ритуал

Противозаконно използване на религията за политически цели

/чл. 166/

Всяко НОЛ Пряк умисъл – действа с цел да образува политическа организация на религиозна основа
Престъпления против политическите права на гражданите
Противозаконно препятстване упражняването на избирателно право

/чл. 167/

Всяко НОЛ Пряк умисъл – цели жертвата да не упражни своето активно или пасивно избирателно право
Противозаконно упражняване на избирателно право

/чл. 168/

Само лице, което не е носител на упражняваното избирателно право Пряк умисъл

-съзнава, че няма правото, което упражнява

-цели да упражни съответното избирателно право

Нарушаване тайната на гласуването

/чл. 169, ал. 1/

Особен субект

-длъжностно лице, в кръга на чиято служба са включени опр. зад-я по осигуряване на нормалното протичане на изборния процес и запазване ~

-лице от състава на изб. комисия

Пряк умисъл – цели инф-ята, което е предмет на тайната, да бъде узната от него или от друго неоправомощено лице
Престъпно преправяне на изборен резултат

/чл. 169, ал.2/

Длъжностно лице, в кръга на чиято служба е включено зад-ето за вярно отчитане на изборния резултат или лице от състава на изб. комисия Пряк умисъл – цели изменението в действителния изборен резултат
Противозаконно препятстване упражняването на конституционни политически права

/чл. 169б/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава за кое точно право на пострадалия се създават пречки

-съзнава политическата воля на жертвата

-цели жертвата да не упражни опр. свое конституционно полит. право

Прест. засягане свободата на полит. убеждения и на избора на полит. принадлежност

/чл. 169а/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава политическите убеждения или съдържанието на волята на жертвата

-цели предприетото от жертвата политическо поведение

Прест-я п/в свободата на митингите, събранията и манифестациите

/чл. 174а/

Всяко НОЛ /ал. 1/

Особен субект /ал. 2/ – организатор -всеки, който участва при първоначалното съгласуване на волята на участниците в мероприятието

Пряк умисъл – съзнава правомерния, съответно неправомерния характер на нровежданото мероприятие
Престъпления против лични права
Нарушаване неприкосновеността на жилище

/чл. 170/

Всяко НОЛ

Въоръжено лице или две или повече лица – квалифициращо обстоятелство по ал. 2

Пряк умисъл

-съзнава, че нарушава неприкосновеността на жилището

-цели проникване или оставане в чуждо жилище

Нарушаване неприкосновеността на кореспонденцията

/чл. 171/

Всяко НОЛ, което не е адресат на предмета на прест-ето или което не може да се разпорежда с него на друго правно основание Пряк умисъл – съзнава, че кореспонденцията е чужда и че не е адресирана до него
Престъпления против лично-икономическите права на гражданите
Противозаконно препятстване упражняването на правото на труд

/чл. 172, ал. 1/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава какво е съдържанието на волята на жертвата

-цели препятстване упражняването на правото й на труд

Невъзстановяване на работа

/чл. 172, ал.1/

Само длъжностно лице, в кръга на чиято служба е изпълнението на съдебно решение за възстановяване на работа Пряк умисъл

-съзнава че има влязло в сила решение и съдържанието му

-цели пострадалият да не бъде възстановен на работа

Плагиатство

/чл. 173 и 174/

Всяко НОЛ

По чл. 174 – особен – лице с определено служебно положение, което има служебна власт над действителния автор или над съавторите на предмета на прест-ето

Пряк умисъл

-съзнава, че предметът на прест-ето не е резултат от негов творчески труд

-цели да бъде възприет като автор на съответното проиведение или изобретение

Престъпно ползване на чужда интелектуална собственост

/чл. 172а/

Лице, което не е носител на засегнатото право Пряк умисъл

-съзнава, че не е носител на правото

-съзнава, че отсъства съгласието на титуляра на правото

-цели използване на предмета

Престъпления против брака, семейството и младежта
Престъпления против брака, семейството и гражданското състояние
Укриване на законна пречка за брак

/чл. 176, ал. 1/

Особен – лице, по отношение на което съществува законна пречка за брак Пряк умисъл – съзнава, че по отн-е на него има законна пречка за брак, но въпреки това декларира, че такава няма
Противозаконно бракосъчетание

/чл. 176, ал. 2/

ДЛГС /председателя на ОС, кмета, други служебни лица, определени с писмена заповед/ Пряк умисъл

-съзнава, че съществува законна пречка за брак

-предвижда сключването на брака

-цели сключването на брака

Насилствено склоняване към встъпване в брак

/чл. 177, ал. 1/

Всяко НОЛ, включително другият встъпващ в брак Пряк умисъл

-съзнава, че пострадалият не желае този брак

-предвижда сключване на брака

-цели сключването му

-отнася се безразлично към възможността бракът да бъде обявен за недействителен

Отвличане

/чл. 177, ал. 2/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава, че пострадалата не желае да встъпи в брака, който той желае

-съзнава нежеланието й да бъде местена от едно място на друго

-предвижда нейното преместване

-пряко желае това

Особена цел – да принуди жертвата да встъпи в брак с него самия или с трето лице
Откуп

/чл. 178/

Даване/посредничене – всяко НОЛ

Получаване – само лице, което е родител или друг сродник на жертвата

Получаване/даване – пряк умисъл

-получаващият – предвижда преминаването на предмета на прест-ето в негова фактическа власт, съзнава целта на даващия, цели получаването

-даващият – предвижда преминаването на предмета на прест-ето във факт. власт на получаващия, цели той да го получи

Посредничене – пряк или косвен умисъл – предвижда даването или получаването, съзнава мотивите на даващия, предвижда евентуалното съгласие на получаващия, цели или се отнася безразлично към даването/получаването на откупа

Престъпно многобрачие

/чл. 179/

Само лице, което по време на сключване на брака е обвързано с друг законен брак /ал. 1/

Всяко НОЛ /ал. 2/

Пряк умисъл

-знае за наличието на друг брак

-предвижда сключването на 2ри брак

-желае сключването на 2ри брак

Злепоставяне на сродник

/чл. 181/

Лице, което е съпруг, низходящ или възходящ на пострадалия Пряк или евентуален умисъл

-съзнава, че родственикът се нуждае от грижи

-съзнава, че дължи тези грижи

-предвижда сериозното затруднение, в което ще изпадне пострадалият

-иска или се отнася с безразличие към това затруднение

Изоставяне без необходими грижи

/чл. 182, ал. 1/

Особен – родител или настойник Пряк или евентуален умисъл

-съзнава, че не полага необходимите грижи и че от това възниква опасност за правилното развитие на лицето

-желае или се отнася безразлично към тази опасност

Осуетяване изпълнението на решение относно родителски права и лични контакти с дете

/чл. 182, ал. 2/

Особен – само родител или друг сродник на детето Пряк или евентуален умисъл

-съзнава, че упражняването на родителски права или правото на лични контакти са уредени със съдебно решение

-предвижда осуетяване на изпълнението или неизп-е на реш-ето

-иска/допуска това

Неплащане на издръжка

/чл. 183/

Особен – лице, което е осъдено да издържа свой съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра Пряк умисъл

-предвижда неизбежното неплащане

-нарочно се поставя в невъзможност да дава издръжка, т.е. предвижда тази невъзможност и пряко я цели

Престъпно склоняване към участие в осиновяване

/чл. 182а, ал. 1 и 2/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-предвижда възможното вземане на решение за изоставяне на детето или даване на съгласие за осиновяване

-съзнава, че пострадалият е непълнолетен /ал. 2/ или характера на начините на въздействие /ал. 1/

-цели да получи съгласието

Користна цел
Престъпно посредничество към участие в осиновяване

/чл. 182а, ал. 3 и 4/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава какво желаят лицата

-иска те да постигнат съгласие

-цели противозаконна имотна облага

Користна цел
Престъпно укриване или замяна на гражданско състояние

/чл. 184, ал. 1/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава, че детето е малко

-предвижда, че след деянието данните за произхода му трудно могат да се установят или че ще бъдат заменени

-цели това

Користна цел – квалифициращо обстоятелство
Престъпно прибиране или задържане на дете

/чл. 185, ал. 1/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава, че детето е чуждо

-предвижда, че то ще остане при него и че местонахождението му не е известно

-цели детето да остане при него

Престъпления против младежта
Изтезаване на подрастващ

/чл. 187/

Само лице, което е длъжно да се грижи за постадалия или на което е възложено да възпитава последния Пряк умисъл

-предвижда физическите и психичните страдания на жертвата

-преко цели тези страдания

Принуждаване към пресъпление или проституция

/чл. 188/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-предвижда извършването на престъпление от жертвата или че тя може да се отдаде на проституция

-желае този резултат

Използване другиго за просия

/чл. 189/

НОЛ, под чиито грижи се намира пострадалият

Родител/настойник – квалифициращо обстоятелство /ал. 2/

Пряк умисъл

-съзнава, че жертвата се намира под неговите грижи

-предвижда нейната системна просия и че ще извлече материална полза

– пряко цели просията и изгодата

Престъпно опиване с алкохолни напитки

/чл. 193, ал. 1/

Всяко НОЛ Пряк или евентуален умисъл

-съзнава естеството на напитките и тяхното въздействие

-съзнава, че жертвата е под 18г или невменяем

-предвижда функц. смущения

-желае/отнася се безразлично към тях

Престъпна продажба на алкохолни напитки

/чл. 193, ал. 2/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава качеството на купувача

-съзнава, че купувачът лично ще употреби напитките

-цели тяхната продажба

Престъпно приемане на работа

/чл. 192а/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава възрастта на пострадалия и липсата на разрешение

-предвижда неизбежното приемане на работа в отсъствие на разрешението

-желае жертвата да работи според уговореното

Злоупотреба с родителска власт

/чл. 190/

Особен – само родител на пострадалото дете Пряк умисъл

-съзнава, че детето му не желае да живее на съпружески начала

-предвижда съжителството му с друго лице

-цели то да се осъществи

Престъпно заживяване на съпружески начала

/чл. 191, ал. 1/

Само пълнолетно лице от мъжки пол Пряк умисъл

-съзнава, че жертвата нямя 16г

-предвижда установяването на фактически отношения

-желае установяването на отн-ята

Съдействие за противозаконно съжителство

/чл. 191, ал. 2/

Само пълнолетно лице Пряк умисъл

-съзнава възрастта на лицата

-предвижда, че те ще заживеят съпружески

-иска м/у тях да се уст. тези отн-я

Престъпления против собствеността
Престъпно отнемане на вещи
Кражба

/чл. 194/

Само лице, което няма фактическа власт и не е собственик на вещта Само пряк умисък

-съзнава, че лишава от факт. власт владелеца на една вещ

-предвижда преминаването й в своя фактическа власт

-цели да установи тази власт

Присвоително намерение – желае след деянието да се разпорежда с предмета в свой или в чужд интерес
Грабеж

/чл. 198/

Само НОЛ, което не е собственик на вещта и което не владее вещта Само пряк умисъл

-ал. 1 – съзнава, че вещта се намира във владение на другиго, че тя е чужда, че владелецът не е съгласен тя да му бъде отнета и че това несъгласие се преодолява чрез упражнената принуда, цели да установи своя фактическа власт

-ал. 4 – съзнава състоянието, в което ще изпадне жертвата, че чрез него се осигурява възможност за отнемане на вещта, цели да установи факт. власт

-ал. 3 – съзнава, че току-що е извършил кражба, че се намира на местопрестъплението, че поне едно 3то лице може да прекрати факт. власт

Присвоително намерение

Особена цел – да запази владението върху откраднатата вещ

Престъпни присвоявания
Обсебване на чужда вещ

/чл. 206/

Особен – само лице, което има фактическа власт в/у предмета на прест-ето на правно основание, т.е. лице, което владее или пази предмета Само пряк умисъл: съзнава

-че предметът е чужда движима вещ

-че той я владее или пази на правно основание

-че му е позволено да върши определени действия с нея

-предвижда, че в резултат на разпореждането вещта ще премине в полза на самия него или на друг правен субект, като съзнава, че това е извън правомщията му

-цели да се разпореди противозаконно с вещта в свой или чужд интерес

Длъжностно присвояване

/чл. 201/

Само длъжностно лице Само пряк умисъл: съзнава

-че предмет на прест-ето са чужди пари или вещ

-че той му е връчен за пазене или управление или му е поверен в кач-во на длъжностно лице

-действията, позволени му да върши с него

-предвижда, че в резултат на разпореждането вещта ще премине в полза на него или на друг правен субект

-съзнава, че това излиза от правомошията му

-цели да се разпореди с вещта противозаконно в свой/чужд интерес

Присвояване на намерена вещ

/чл. 207, ал. 1/

Всяко НОЛ Умисъл – съзнава, че вещта е чужда, че я е намерил и че не съобщава комуто трябва местонахождението й
Присвояване по ал. 2 Всяко НОЛ Пряк умисъл – съзнава, че вещта е попаднала у него случайно или по погрешка, че е чужда, цели да се разпореди с нея като със своя
Присвояване на съкровище

/чл. 208/

Всяко НОЛ Пряк умисъл – съзнава, че е открил съкровище, цели компетентните органи да не узнаят за неговото съществуване и местонахождение
Измама и изнудване
Обикновена измама

/чл. 209/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-предвижда, че вследствие на неговото въздействие в/у измамения у последния ще възникнат неправилни представи или че поддържа вече възникнали такива представи, или че ги използва

-предвижда, че измаменото лице ще извърши акт на имущ. разпореждане и че в резултат едно чуждо имущ-во ще бъде увредено

-цели имотна облага за себе си/другиго

-съзнава неизбежността на вредата

Особена користна цел
Документна измама

/чл. 212 и 212б/

Всяко НОЛ Само пряк умисъл

-съзнава, че използва/създава док-нт с невярно съдържание, неистински или преправен док-нт

-съзнава, че отсъства действително основание за разпореждане с имущ-вото

-предвижда заблуждението на измаменото лице

-предвижда акта на имуществено разпореждане

-ал. 1 – предвижда и цели да получи имуществото

-ал. 2 – предвижда и цели получаването на имущ-вото от друг

Намерение да присвои предмета на престъплението

Компютърна измама

/чл. 212а/

-ал. 1 – всяко НОЛ, което няма право да променя комп. инф. данни/което не е титуляр на електронния подпис

-ал. 2 – всяко НОЛ, което няма право да въздества в/у инф. масив

Пряк умисъл – съзнава естеството на промяната и я предвижда; предвижда възможността променените данни да бъдат възприети от друг субект; предвижда, че у измамения ще възникнат неверни представи или че затвърджава съществуващи такива; предвижда юрид. постъпка на измамения и последиците й – вреда.

-съзнава, че подписът е чужд; предвижда, че адресатът на ел. изявление ще осъществи определено поведение и че от него ще жъде причинена вреда другиму

-цели причиняване на вредата

Пряк умисъл – предвижда и цели промяна в масива; съзнава, че няма право да внася промяната

Особена цел – да набави за себе си или другиго имотна облага /всяко положително изменение в общественото положение на дееца или на трето лице/

Особено намерение – да получи лично нещо, което не му се следва

Застрахователна измама

/чл. 213/

Особен – собственикът на осигуреното имущество Пряк умисъл

-съзнава, че въздейства в/у свое осигурено имущество

-предвижда разрушаването, повреждането или унищожаването на предмета на прест-ето

-желае този резултат

Особена измамлива цел – да създаде у застрахователя погрешната представа за настъпване на застр. събитие и така да получи обезщетение за претърпените вреди, което е предвидено в договора
Изнудване

/чл. 213 и 214/

Всяко НОЛ -чл. 214 – Пряк умисъл

-съзнава съдържанието на волята на жертвата – не желае да се разпорежда

-предвижда,че жертвата ще реши да се разпореди вследствие на принудата

-цели, иска разпореждането

-предвижда имотната вреда

– чл. 213а – Пряк умисъл

-съзнава, че жертвата не желае да се разпорежда/поема задължение

-предвижда, че у жертвата може да възнникне страх вследствие заплашването

-цели възникването на страх

Користна цел – да набави за себе си или за другиго имотна облага

Особена цел – да принуди пострадалия да извърши известни разпоредителни действия или да поеме имуществено задължение въпреки нежеланието му

Унищожаване и повреждане
~ на чужда вещ

/чл. 216, ал. 1/

Всяко НОЛ, което не е собственик на вещта Пряк или косвен умисъл

-съзнава, че въздейства в/у чужда вещ

-предвижда унищожаването/повреждането

-пряко цели/отнася се с безразличие към този резултат

Непредпазливост

~ ипотекирано или заложено имущество

/чл. 216, ал. 2/

Особен – само собственик или съсобственик на предмета на прест-ето Пряк или косвен умисъл

-съзнава наличие на ипотека/залог

-предвижда отрицателното изменение на вещта

-желае/примирява се с унищожаването или повреждането на вещта и засягането интереса на кредитора

Непредпазливост – самонадеяност или небрежност

Злоупотреба с доверие и вещно укривателство
Класическа злоупотреба с доверие

/чл. 217, ал. 1 и 2/

-ал. 1 – НОЛ, което е натоварено да пази или управлява чуждо мущество на някакво правно основание

-ал. 2 – „представител” или „пълномощник”

Пряк или косвен умисъл

-съзнава естеството на действието/бездействието и че в резултат от него ще се намалят активите/увеличат пасивите на им-во

-съзнава кои са законните интереси на представлявания

-иска/примирява се с ощетяване на имуществото

Злоупотреба със запорирана или заложена вещ

/чл. 217, ал. 3/

Особен:

-запорирана вещ – собственика/3то л.

-заложена вещ – заложния кредитор или 3то л./обикновен залог/ или собственикът на вещта/особен залог/

Само пряк умисъл

-знае, че вещта е обременена със залог или запор

-съзнава, че няма разпоредителна власт над нея

-предвижда, че след разпореждането няма да може да бъде продадена

-цели този резултат или съзнава неговата неизбежност

Вещно укривателство

/чл. 215/

НОЛ, което не е участвало в предходното прест-е или общ. опасно деяние Само пряк умисъл

-знае или предполага, че вещта е придобита от другиго чрез прест-е

-предвижда, че вещта ще бъде скрита или ще премине в негова факт. власт

-цели вещта да бъде скрита, придобита от него или отчуждена

Користна цел – да придобие за себе си или другиго имотна облага
Престъпления против стопанството
Общи стопански престъпления
Безстопанственост

/чл. 219/

-ал. 1 – длъжностно лице, на което е възложено ръководенето, стопанисването, управлението и запазването на опр. имущ-во и изп-ето на стопански задачи въобще

-ал. 2 – длъжностно лице, на което е възложено да упражнява контрол в/у дейността на лицата по ал. 1

Непредпазливост:

-самонадеяност

-небрежност

Подкуп в сферата на търг. дейност /чл. 225в/ -ал. 1 – особен – лице, което изпълнява работа/ работи за ЕТ или ЮЛ, занимаващо се със стопанска дейност

-ал. 2 – особен – лице, което осъществява търговска дейност

Престъпления против кредиторите
Незаявяване на неплатежоспособност

/чл. 227б/

Особен – търговец; лица, които управляват и представляват търговското дружество; прокурист Само пряк умисъл

-съзнава настъпилата неплатежоспособност

-съзнава, че не изпълнява своето зад-е да уведоми съответния субект

Умишлен банкрут

/чл. 227 в/

Особен – търговец /ФЛ – ЕТ/ или лице, което упражнявапредставителни и управителни функции в търговско дружество или кооперация Пряк или косвен умисъл

-съзнава, че има открито производство по несъстоятелност

-съзнава, че деянието може да засегне отрицателно масата на несъстоятелността

-съзнава сигурното/неизбежно настъпване на значителни щети /пряк/

-допуска настъпването на значителни щети /косвен/

Непредпазлив банкрут

/чл. 227д/

Особен – търговец /ФЛ – ЕТ/ или лице, което упражнявапредставителни и управителни функции в търговско дружество или кооперация Непредпазливост:

-небрежност

-самонадеяност

Престъпления против промишлеността
Престъпно нареждане/допускане на производство /чл. 228, ал. 1/ Особен:

1. ръководител

2. контролен орган

Пряк или косвен умисъл

-цели/примирява се да се произведат съответните пром. произведения

Престъпно отразяване на качество

/чл. 228, ал. 2/

Особен – контролен орган, който длъжен да проверява отговарят ли стоките на необходимите изисквания
Престъпления в областта на търговията
Престъпно пускане на стоки в продажба

/чл. 231/

Ръководител на търговско или снабдително предприятие, началник склад на предприятие за търговия на едро, управител на магазин Пряк или косвен умисъл
Измама на купувач

/чл. 232/

Особен – лице, което по конкретен договор за продажба се явява продавач по смисъла на ЗЗД Пряк умисъл

-цели да възникне невярна представа у купувача

Престъпления шротив горското стопанство
Престъпен добив на дървен материал

/чл. 235/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава, че няма разрешение или че излиза от неговите параметри

-цели извършване на дейностите

Унищожаване и повреждане на горски фонд /чл. 236/ Всяко НОЛ Пряк или косвен умисъл
Престъпления против митническия режим
Квалифицирана контрабанда /чл. 242/ Всяко НОЛ Пряк умисъл
Престъпления против паричната и кредитната система
Подправка на парични и други финансови знаци

/чл. 243/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава създаването на неистински знаци

-цели този резултат

Прокарване в обращение на неистински знаци

/чл. 244/

Всяко НОЛ Пряк умисъл
Престъпно използване на платежни инструменти /чл. 249/ Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава, че ползва платежен инструмент

-съзнава, че отсъства съгласието на титуляра

-цели използването на документа по предназначение

Престъпления против републиката
Измяна

/чл. 95/

Всяко НОЛ Пряк умисъл Противодържавна цел:

1. събаряне на властта

2. подравяне на властта

3. отслабване на властта

4. затрудняване на властта

Политическо убийство

/чл. 96, ал. 1/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава общественото положение на предмета на престъплението

-цели да засегне вътрешната сигурност на сраната

Противодържавна цел
Терористични действия чрез общоопасно прест-е /чл. 96, ал. 3, чл. 97/ Всяко НОЛ Пряк умисъл Противодържавна цел
Престъпления против външната сигурност
Предателство

/чл. 98-103/

-чл. 98 и 99 – всяко НОЛ

-чл. 100 и 101 – особен – български гражданин

-чл. 103 – особен – лице, действащо като представител на държавата

Пряк умисъл

→съзнава, че с действията си подпомага чужда държава в действията й с/у Б-я и че тези действия са враждебни /чл. 100/

→съзнава необходимостта да се върне в страната и съзнателно отказва /чл. 101/

→съзнава, че начинът, по който представлява държавата, ще увреди интересите й  и цели неблагоприятните последици/чл. 103/

Особена цел

→деецът да се постави в услуга на чужда дъжава/организация, за да й служи във вреда на републиката /101/

→да се намали отбранителната способност на републиката /102/

Шпионство

/чл. 104-105/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава естеството на информацията

-съзнава, че тя неизбежно ще се узнае от представителя на чужда държава

Особена цел – да издаде на чужда държава/организация държавна тайна
Престъпления против икономическите основи на републиката
Диверсия /чл. 106/ Всяко НОЛ Пряк умисъл – съзнава значението на предмета Особена цел – да отслаби властта или да й създаде затруднения
Вредителство /чл. 107/ Ръководител или лице с отговорно поведение/задачи в нац. стопанство Пряк умисъл Особена цел – да отслаби властта или да й създаде затруднения
Престъпления против реда на управлението
Противоправно мотивиране към служебни действия /269/ Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава качеството орган на власт

-цели постигането на конкретна цел

Препятстване орган на власт /чл. 270/ Всяко НОЛ Пряк умисъл – съзнава, че действието или бездействието създават препятствия по изпълнението на служба
Прест-я, свързани с официални удост. знаци

/чл. 276-277/

Всяко НОЛ Пряк умисъл
Престъпления против режима за преминаване на границата
Противозаконно преминаване на границата /чл. 279/ Всяко НОЛ Пряк или косвен умисъл

-съзнава, че преминава границата и че прави това без разрешение или извън определените места

-цели преминаването

Каналджийство /чл. 280/ Всяко НОЛ Пряк умисъл
Престъпления по служба
Престъпно нарушаване или неизпълнение на зад-я, превишаване на власт/права /чл. 282/ Длъжностно лице, което изпълнява служба в държавно учреждение или ръководна работа в публичен субект

Орган на власт

Пряк умиъл – съзнава, че могат да настъпят немаловажни последици Особена алтернативна цел – набавяне на облага или причиняване на вреда
Използване на служебно положение /чл. 283/ Длъжностно лице Пряк умисъл – съзнава, че лицето, от което ще получи облага, съзнава положението му на дл. лице и му дава облагата в това качество Цел – да набави противозаконна облага за себе си или трето лице
Откриване на служебна тайна /чл. 284/ Длъжностно лице;

Недлъжностно лице, което работи в държавно учреждение, предприятие или обществена организация;

Вещо лице, преводач или тълковник

Пряк умисъл

-съзнава, че сведенията са тайна, т.е. че съществуваограничение за разгласяването на информацията

-предвижда, че ще настъпи вреда за субекта, в полза на който е установена

Допустителство /чл. 285/ Длъжностно лице, на което е подчинено 3то лице, което извършва престъпление Пряк или евентуален умисъл

-съзнава, че подчиненото лице върши прест-е

-цели/съгласява се с това

Престъпления против правосъдието
Набедяване /чл. 286/ Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава, че набеденият не е извършил прест-ето и че доказателствата са неистински

-съзнава, че органът ще възбуди производство

Лъжесвидетелстване

/чл. 290/

Особен – свидетел, преводач или тълковник Пряк или евентуален умисъл

-съзнава истината и цели да я изопачи

-съзнава, че фактите евентуално не съответстват на истината, но затаява тази своя несигурност, отнася се с безразличие към истинността

Даване на невярно заключение

/чл. 291/

Особен – вещо лице Умисъл или непредпазливост
Лично укривателство

/чл. 294/

Всяко НОЛ Пряк или косвен умисъл

-знае какво е извършеното прест-е, а също и че осуетява нак. преследване

-досеща се какво може да прест-ето, но не знае със сигурност

Изтръгване на показания, признания и т.н. /чл. 287/ Особен – дл. лице, в кръга на службата на което е включено събирането на инф-я с пр. значение Пряк умисъл

-съзнава, че действията са противозаконни

-цели да мотивира лицето п/в волята му да даде признания, показания

Особена цел
Подкуп

1. активен

2. пасивен

1. дл. лице, арбитър, вещо лице, повереник или защитник

2. всяко НОЛ

Пряк умисъл

1. съзнава, че му се предлага облага във връзка с неговите действия, както и че облагата не му се полага по закон; преследва определена цел – да получи облагата

2. цели да мотивира получаващия подкупа да осъществи правомерно поведение по служба

Провокация към подкуп

/чл. 307/

Всяко НОЛ Предварителен умисъл Особена цел – да навреди на този, който ще даде или получи подкупа
Документни престъпления
Материална подправка на документ

/чл. 308/

Всяко НОЛ, което не е автор/няма право да внася изменения в документа Само пряк умисъл
Подправка на частен документ /чл. 309/ Всяко НОЛ Пряк умисъл
Интелектуална подправка на документ

/чл. 311/

Особен – дл. лице, което в кръга на служебните си задължения съставя официален документ Пряк умисъл

-цели използването на документа

Престъпно ползване на документи

/чл. 316-317/

Всяко НОЛ Пряк умисъл

-съзнава, че използваният док-нт е противоправно съставен и че се предявява на лице все едно че е редовен

-сънава, че противозаконно си служи с документ, предназначен за друго лице

Особена цел – да заблуди орган на власт

Престъпно премахване на документ /чл. 319/ Всяко НОЛ Пряк умисъл Особена цел – да се причини другиму вреда или да се набави за себе си или другиго облага
Престъпления против реда и общественото спокойствие
Хулиганство /чл. 325/ Всяко НОЛ Пряк или евентуален умисъл

-съзнава, че с поведението си грубо нарушава общ. ред и изразява абсолютното си неуважение към общ. порядки

-цели/допуска това да стане в обстановка и по начин, описани в състава

Самоуправство /чл. 323/ Всяко НОЛ, което е страна по спор за право Умисъл

-съзнава конкретно, че има ред за упражняване на правото

-съзнава, че правото е оспорвано от друг правен субект

Орг. престъпна група

/чл. 321/

Пряк умисъл – цели извършване на престъпление
Устройване/участие в харатни игри /чл. 327/ Пряк умисъл
Общоопасни престъпления
Палеж /чл. 330-332/ Всяко НОЛ

Непредпазливо – лице, което не е собственик – особен субект

Умисъл

Непредпазливост

~ от penallaw в март 28, 2010.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

 
%d блогъра харесват това: