Групови и непосредствени обекти на отделните видове престъпления

Система на престъпленията в Особената част на

Наказателния кодекс

Групови и непосредствени обекти на отделните видове престъпления

Престъпления против личността

Групов обект – обществените отношения, които осигуряват неприкосновеността на системата от лични права и законни интереси на отделния човек, прокламирани и уредени от Конституцията и законите на страната

Престъпления против личността обществените отношения, които осигуряват неприкосновеността на системата от лични права и законни интереси на отделния човек, прокламирани и уредени от Конституцията и законите на страната
Прест-я п/в живота и здравето на личността
Прест-я п/в живота обществените отношения, които осигуряват неприкосновеността на човешкия живот и без които личността не може да съществува
Прест-я п/в здравето обществените отношения, които осигуряват неприкосновеността на човешкото здраве и физическата цялост на личността
Злепоставяне обществените отношения, които възникват във връзка с неприкосновеността на човешкия живот и здраве
Прест-я п/в свободата на личността
Противозаконно лишаване от свобода обществените отношения, чрез които се осигурява обективната възможност всеки човек да се придвижва свободно в пространството
Отвличане обществените отношения, чрез които се осигурява обективната възможност всеки човек да се придвижва свободно в пространството + свободата за формиране волята на пострадалия
Прест-я п/в свободното формиране на волята и избора на поведение обществените отношения, които осигуряват на човека възможност психичните процеси, в резултат на които волята му се формира свободно, да протичат нормално и в съответствие с неговите представи за собствените му потребности
Принуда
Задържане на заложник ОО, чрез които се осигурява свободата на задържания за придвижване в пространството и тези, осигуряващи свободното формиране на волята на лицата, от които се иска изпълнение на определено условия
Закана с прест-е
Прест-я п/в доброто име, честта и достойнството на личността ОО, които осигуряват неприкосновеността на честта, достойнството и доброто име на човека като негови неотменими морални блага
Издаване на чужда тайна
Откриване на професионална тайна ОО, възникнали м/у пострадалия и дадено ФЛ, по силата на които последното е длъжно да не разгласява определени факти и обстоятелства, засягащи личността на пострадалия и които то е узнало във връзка със своето занятие
Престъпно разгласяване тайната на осиновяването ОО, които осигуряват запазването на осиновяването в тайна
Престъпно използване на информация ОО, осигуряващи запазването в тайна на данни и факти, събрани по реда и условията, уредени в ЗСРС
Обида ОО, които осигуряват неприкосновеността на личното чувство за достойнство, самооценката на човека, положителната оценка, която всеки има за собствената си личностна и обществена ценност
Клевета ОО, осигуряващи неприкосновеността на доброто име на човека в обществото, на положителната обществена оценка за личността
Престъпно ползване на инф-я от архива на МВР ОО, осигуряващи запазването в тайна на всяка информация за гражданите, която се съхранява в архива на МВР
Прест-я п/в половата неприкосновеност на личността и п/в половия морал сложен, комплексен – ОО, които осигуряват съблюдаване на половия морал в обществото, на половата нравственост + свободата за формиране на волята и за избор на поведение + отношенията, свързани с честта и достойнството на личността + личната телесна неприкосновеност
Престъпно блудство
Блудство с малолетен ОО, които осигуряват половата неприкосновеност и съблюдаването на половия морал + ОО, които възникват по повод правилното духовно и физическо развитие на подрастващите
Блудство с лице, навършило 14 години ОО, които осигуряват половата неприкосновеност и съблюдаването на половия морал + свободата при избор на полов партньор и на полово поведение
Престъпни съвкупления
Съвкупление с малолетен и невменяем
Съвкупление с малолетен ОО, които осигуряват половата неприкосновеност и съблюдаването на половия морал + ОО, които възникват по повод правилното духовно и физическо развитие на подрастващите
Съвкупление с невменяем ОО, свързани с изискването подобни деяния да се извършват при наличие на нормална воля за всеки участник в този вид действия
Изнасилване ОО, които осигуряват половата неприкосновеност и свободния избор на полов партньор само на лице от женски пол
Съвкупление при използване на зависимост ОО, които осигуряват половата неприкосновеност и свободния избор на полов партньор само на лице от женски пол + особените отношения на зависимост на пострадалата от субекта
Кръвосмешение ОО, които осигуряват съблюдаването на половия морал в обществото, както и особените родствени правоотношения, с които са обвързани възходящите и низходящите, братята и сестрите и осиновителите и осиновените
Отвличане с цел разврат ОО, които осигуряват свободата на придвижване в пространството и на избор на поведение + ОО, гарантиращи половата неприкосновеност на лицата от женски пол
Престъпни хомосексуални действия
Насилствено хомосексуално действие ОО, които осигуряват половата неприкосновеност и свободата за избор на полово общуване на вменяемите лица от двата пола, които са навършили 14 години
Хомосексуално действие с лице под 14 години ОО, свързани с изискването подобни деяния да се извършват при наличие на нормална воля за всеки участник в този вид действия
Хомосексуално действие с невменяем ОО, свързани с изискването подобни деяния да се извършват при наличие на нормална воля за всеки участник в този вид действия
Престъпления п/в половия морал ОО, осигуряващи спазването на моралните норми, установени в обществото относно половото общуване между хората и половата неприкосновеност
Сводничество
Порнография ОО, осигуряващи спазването на моралните норми, установени в обществото относно половото общуване между хората и половата неприкосновеност
Трафик на хора сложен – отношенията, които осигуряват различни видове неприкосновеност на човешката личност: свободата на избор на поведение, половата неприкосновеност и половия морал, неприкосновеността на здравето
Престъпления против правата на гражданите

Родов обект – ОО, които осигуряват осъществяването на лични, политически и лично-икономически права и свободи на гражданите и които образуват основата на техния личен статут в гражданското общество

Престъпления п/в граждански и политически права
Престъпления п/в националното и расово равенство ОО, които се пораждат на основание чл. 6 от Конституцията и в рамките на които се осигурява равенството на хората без оглед на тяхната национална или расова принадлежност
Проповядване или подбуждане към расова или национална вражда, към расова омраза или към расова дискриминация ОО, които осигуряват равенството на гражданите пред законите независимо от това към каква националност или раса те принадлежат
Насилствени действия на основата на расова, етническа, религиозна или политическа нетърпимост ОО, които осигуряват равенството на гражданите пред законите независимо от това към каква националност, народност или раса те принадлежат или какви политически убеждения споделят
Образуване, ръководене или членуване в престъпна организация или група ОО, които осигуряват равенството на гражданите пред законите независимо от това към каква националност, народност или раса те принадлежат или какви политически убеждения споделят
Участие в тълпа ОО, които осигуряват равенството на гражданите пред законите независимо от това към каква националност, народност или раса те принадлежат или какви политически убеждения споделят
Престъпления против изповеданията Съвкупността от ОО, чрез които се осъществява гарантираната от Конституцията свобода на вероизповедание или на атеистично убеждение, на религиозни обреди и проповеди или на атеистична пропаганда в пределите, установени с нормите на Конституцията и на международните договори, по които Република България е страна
Противозаконна пропаганда на религиозна основа
Насилствени дейсвия на основата на религиозна нетърпимост основен състав – ОО, които осигуряват нормалната и безпрепятствена външна изява на вярата – разлини религиозни обреди или служби, молитви, процесии и други подобни

участие в тълпа на основата на верска нетърпимост – свободата на съвестта и вероизповеданията

Противозаконно използване на религията за политически цели ОО, които осигуряват спазването на конституционната забрана религията да се използва за политически цели
Престъпления п/в политиеските права на гражданите Съвкупността от ОО, които осигуряват упражняването на основните конституционни политически права и свободи на гражданите
Престъпления против избирателното право ОО, свързани със законосъобразното упражняване на активно или на пасивно избирателно право, както и ОО, в рамките на които се осъществява изборният процес, в резултат на който се формират централните и местните органи на властта, както и участието на гражданите в допитвания до народа
Противозаконно препятстване упражняването на избирателно право
Противозаконно упражняване на избирателно право
Нарушаване тайната на гласуването ОО, които осигуряват нормално протичане на изборния процес и свободата на гражданите при упражняване на конституционното им право на гласоподаване, което става с тайно гласуване
Престъпно преправяне на изборен резултат ОО, които осигуряват образуването и отчитането на изборните резултати при провеждане на избори за органи на държавната власт или на референдум
Престъпления п/в свободата на политическо самоопределяне ОО, чрез които се осъществява политическият плурализъм, както и правото на политическо самоопределяне на ражданите, уредени в Конституцията
Противозаконно препятстване упражняването на конституционни политически права
Престъпно засягане свободата на политически убеждения и на избора на политическа принадлежност
Престъпления п/в свободата на събранията, митингите и манифестациите ОО, осигуряващи законосъобразното упражняване на конституционното право на гражданите да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации, както и редът за тяхното провеждане по начин, че да не се засягат правата на други граждани
Престъпления против лични права ОО, които осигуряват спазването на условията за свободното съществуване и развитие на личността, при ограничаване намесата на държавата и на други субекти в личния живот на гражданите
Нарушаване неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство ОО, които осигуряват неприкосновеността на жилището на гражданите или на служебните помещения и превозните средства на лицата, ползващи се с международна защита
Нарушаване неприкосновеността на кореспонденцията ОО, които осигуряват сигурността и личния елемент на кореспонденцията и по-конкретно тези, които възникват по повод предаването на адресата в автентично състояние и запазването на информацията в тайна от лица, за които изпращачът или получателят не са дали съгласие да научат съответната информация
Престъпления п/в лично-икономическите права на гражданите ОО, които осигуряват спазването на условията за свободното съществуване и развитие на личността при ограничаване намесата в личния живот на гражданите, като същевременно създават условия за задоволяване на техните материални и духовни потребности
Престъпления п/в трудовите права на гражданите ОО, които осигуряват свободното упражняване на правото на труд , т.е. на признатата и гарантирана на гражданите възможност да предоставят работната си сила с/у заплащане  на възнаграждение от работодателя
Противозаконно препятстване упражняването на правото на труд Комплексен – расовото и национално равенство, свободата на религиозни и политически убеждения и на религиозно, синдикално и политическо самоопределяне + ОО, които осигуряват свободното упражняване на правото на труд
Невъзстановяване на работа ОО, които осигуряват гаранциите за това, че трудовите правоотношения могат да се прекратят само при условия и ред, предвидени в закона
Престъпления п/в интелектуалната собственост
Плагиатство ОО, които осигуряват неприкосновеността на правото на създателя на произведение на науката, литературата, изкуството, на изобретение, полезен модел или промишлен дизайн, да бъде признат за техен автор или изобретател
Престъпно ползване на чужда интелектуална собственост По ал. 1 – ОО, които осигуряват условията за упражняване правото на автора на едно произведение на науката, литературата или изкуството да извършва разпоредителни действия с него, като разрешава разпространението или използването на произведението от трети лица с/у заплащане или безвъзмездно

По ал. 2 – ОО, които осигуряват условията за упражняване правото на автора на едно произведение на науката, литературата или изкуството да извършва разпоредителни действия с него, като разрешава разпространението или използването на произведението от трети лица с/у заплащане или безвъзмездно, както и тези, в рамките на които се упражняват правата на ФЛ или ЮЛ, които правомерно могат да боравят с особени продукти на интелектуална дейност

Престъпления против брака, семейството и младежта
Престъпления п/в брака, семейството и гражданското състояние
Престъпления п/в брака
Престъпления п/в режима за сключване на граждански брак ОО, които осигуряват законосъобразното сключване на граждански брак като формален акт, от който се пораждат права и задължения за съпрузите
Престъпно засягане свободата на волеизявление във връзка със сключване на брак

Насилствено склонавяне към встъпване в брак

Отвличане

Откуп

ОО, които осигуряват свободата на волеизявление при встъпване в брак, но и тези, които са свързани с неговата действителност

+ ОО, които осигуряват възможността за свободно придвижване в пространството на пострадалата

Престъпно многобрачие ОО, които осигуряват нормалното и законосъобразно сключване на граждански брак и ОО, които са породени от съществуващия законен брак и които в съвкупност образуват неговия правен режим
Престъпления п/в семейството
Злепоставяне на сродник ОО, осигуряващи необходимите фактически грижи, които следва да се полагат за лицата, които поради една или друга причина не могат да се грижат сами за себе си
Изоставяне без необходими грижи ОО, които възникват по повод правилното физическо и психическо развитие на подрастващите или на лица, поставени под запрещение
Осуетяване изпълнението на решение относно упражняване на родителски права или лични контакти с дете ОО, които осигуряват упражняването на родителски права или осъществяване на лични контакти с дете, уредени въз основа на закона с влязло в сила съдебно решение
Неплащане на издръжка ОО, в рамките на които се изпълняват задълженията на определени от закона лица да осигуряват средства за съществуване на нуждаещите се, които са нетрудоспособни и не могат да се издържат от собственото си имущество
Престъпно мотивиране към участие в осиновяване ОО, които осигуряват доброволното и безкористно участие в осиновяването, някои промени в гражданското състояние на лицата, предизвикани от осиновяване, както и съществуващи или бъдещи родствени отношения
Престъпления п/в гражданското състояние

Престъпно укриване или замяна на гражданското състояние

Престъпно прибиране или задържане на чуждо дете

ОО, които в съвкупност осигуряват нормалното и законосъобразно идентифициране на гражданите в обществото и семейството им като носители на права, свързани с техния произход и произтичащата от тях необходимост в ранна възраст хората да получават необходимата грижа и закрила от техните семейства и от обществото
Престъпления против младежта ОО, които възникват по повод правилното физическо, психично и нравствено развитие на подрастващите
Общи престъпления п/в младежта

Изтезаване на подрастващ

Принуждаване към прест-е или към проституция

Използване другиго за просия

Престъпно опиване с алкохолни напитки

Престъпна продажба на алкохолни напитки

Престъпно приемане на работа ОО, които осигуряват спазване на особените изисквания за участието на подрастващите в трудови правоотношения
Престъпления, свързани със заживяване на съпружески начала
Злоупотреба с родителска власт

Заживяване съпружески с лице от женски пол

Съдействие за противозаконно съжителство

Получаване или даване на откуп, посредничество към откуп
Престъпления против собствеността

правоотношенията на собственост и другите имуществени правоотношения, както и съвкупността от ОО, чрез които се осигуряват условията за нормално упражняване на правото на собственост и на имуществените права, свързани с неговото придобиване, упражняване или запазване

Престъпно отнемане на вещи Правоотношенията на собственост и другите имуществени правоотношения, както и съвкупността от ОО, чрез които се осигуряват условията за нормално упражняване на правото на собственост само върху движими вещи и на имуществените права, свързани с неговото придобиване, упражняване или запазване
Кражба ОО, които осигуряват нормалните условия за упражняване правото на собственост или правото на владение или държане върху движими вещи
Грабеж Комплексен – ОО, които осигуряват нормални условия за упражняване правото на собственост или правото на владение или държане върху движими вещи + ОО, които осигуряват на човека възможност свободно да формира своята воля и да избира поведение (обект на принудата по чл 143) + личността на лицето, у което се намира предметът на прест-ето
Престъпни присвоявания
Обсебване
Обсебване на чужда вещ ОО, които осигуряват нормалното упражняване на правото на собственост само върху движими вещи
Обсебване на заложена вещ
Обсебване на собствена заложена вещ Гаранцията за своевременно плащане на обезпечено задължение (по-общи икономически отношения)
Залагане на чужда вещ
Длъжностно присвояване Комплексен – ОО, които осигуряват нормалното упражняване на правото на собственост както върху движими, така и върху недвижими вещи + специфичните отношения по служба, в които участва субектът на престъплението
Особени случаи на присвояване
Присвояване на намерени вещи и вещи, попаднали у дееца случайно и по погрешка ОО, които осигуряват нормалното упражняване на правото на собственост само върху движими вещи
Присвояване на съкровище ОО, свързани с упражняване само правото на държавна собственост
Измама и изнудване ОО, които осигуряват нормалното упражняване правото на собственост върху движими или върху недвижими вещи, както и на всякакви имуществени права ( с изкл. на документната измама), и гарантираното от закона право за разпореждане с имущество въз основа на свободно и съзнателно взето решение
Измама
Обикновена (класическа) измама ОО, които осигуряват нормалното упражняване правото на собственост върху движими или върху недвижими вещи, както и на всякакви имуществени права ( с изкл. на документната измама), и гарантираното от закона право за разпореждане с имущество въз основа на свободно и съзнателно взето решение
Документна измама ОО, осигуряващи условията за упражняване правото на собственост само върху движими вещи, а също и отношенията, свързани със създаването и ползването на документи (обект на документни престъпления)
Компютърна измама ОО, които осигуряват нормалното упражняване правото на собственост върху движими или върху недвижими вещи, както и на всякакви имуществени права ( с изкл. на документната измама), и тези, които гарантират правото за разпореждане с имущество въз основа на свободно и съзнателно взето решение, както и тези ОО, които осигуряват законосъобразно създаване, ползване и съхранение на компютърни информационни данни
Застрахователна измама ОО, в рамките на които се осъществява дейността по набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон
Изнудване Комплексен – ОО, които осигуряват на човека възможността психичните процеси, в резултат на които се формира свободно волята му, да протичат нормално и в съответствие с представите за собствените му потребности + ОО, гарантиращи нормалното упражняване правото на собственост или други имуществени права
Унищожаване и повреждане
Унищожаване и повреждане на чужда вещ ОО, в рамките на които се упражнява правото на собственост върху движими или недвижими вещи, и по-конкретно тези, които осигуряват физическата цялост на вещите и запазване на техните качества така, че те да служат по предназнаението им
Унищожаване и повреждане на ипотекирано или заложено имущество Правоотношенията, които възникват при учреден залог или ипотека, по силата на които кредиторът има право да удовлетвори своето обезпечено вземане с предпочитание пред останалите кредитори на същия длъжник при продажба на ипотекираната или заложена вещ
Злоупотреба с доверие и вещно укривателство
Злоупотреба с доверие
Класическа злоупотреба с доверие ОО, които са свързани с управлението или пазенето на чуждо имущество, или тези, които осигуряват нормалното осъществяване на представителни правомощия в сферата на имуществените отношения
Злоупотреба със запорирана или заложена вещ запорирана вещ – отношенията, които възникват за осигуряване запазването на вещите, поставени под запор, до тяхната продажба от съдия-изпълнителя

заложена вещ – ОО, които осигуряват спазване на ограниченията за разпореждане със заложени вещи, пораждащи се от договора за залог и осигуряващи правата и законните интереси на заложните кредитори

Вещно укривателство Комплексен – ОО, които са свързани с установяване и  разкриване на вече извършено друго престъпление или общественоопасно деяние, както и с наказване извършителя на това престъпление, съответно за прилагане на други предвидени в закона мерки спрямо извършителя на общественоопасното деяние + ОО, чрез които се възстановява възможността на пострадалия да упражнява нормално правото на собственост, но само върху движими вещи или съответните ОО, непосредствен обект на другото престъпление
Престъпления против стопанството

ОО, осигуряващи правилното управление на стопанската дейност и свързани със спазването на изискванията за осъществяване на тази дейност, уредени със специални правила, когато има такива

Общи стопански прест-я общоважащите за всички стопански отрасли изисквания за правилното осъществяване на стопанската дейност
Безстопанственост ОО, осигуряващи правилното ръководене, управление, стопанисване и запазване на имуществото и правилната стопанска дейност въобще
Сключване на неизгодна сделка
Издаване на стопанска тайна
Подкуп в сферата на търговската дейност Общоважащите изисквания за правилното упражняване на стопанска дейност
Прест-я п/в кредиторите

Незаявяване на настъпила неплатежоспособност

Банкрут

Широк кръг обществени отношения, които осигуряват интересите на кредитора на длъжника-търговец, изпаднал в състояние на неплатежоспособност, както и тези, които осигуряват справедливо удовлетворение на кредиторите и възможност за оздравяване на търговските предприятия (търговци), както и интересите на работниците на тези търговци
Престъпления в отделните стопански отрасли специфичните изисквания за даден стопански отрасъл
Престъпления п/в промишлеността ОО, в рамките на които се изпълняват установените нормативни изисквания към производството на стоки в тежката и леката промишленост, както и изискванията за маркиране на произведената промишлена продукция като съответствие на тези задължителни нормативи
Престъпления в областта на търговията ОО, в рамките на които се осъществяват установените общи изисквания за размяната на стоки и тези ОО, които обезпечават правилното обслужване на потребителите
Престъпления п/в горското стопанство ОО, които осигуряват правилното стопанисване на националния горски фонд, както и тези, свързани с изискванията за експлоатация на горите и режима за добив на дървен материал
Престъпления против митническия режим ОО, които осигуряват спазването на установените изисквания за пренос през границата на страната на стоки и предмети
Престъпления п/в паричната и кредитната система ОО, в рамките на които се осъществява емитирането, съхранението, обращението, натрупването и обмяната на парични и на официални финансови и престационни знаци, както и на тези, в рамките на които се осъществяват различни форми на плащания
Престъпления против публичните интереси
Престъпления п/в републиката Установените с Конституцията държавен и обществен строй – ОО, в рамките на които се осигуряват упражняването на държавната власт в Република България при стриктно спазване на Конституцията, националната сигурност на държавата и нормалното участие в международните отношения
Прест-я п/в вътрешната сигурност
Измяна ОО, които касаят вътрешната сигурност на страната
Терористични действия ОО, които касаят вътрешната сигурност на страната, както и тези, които осигуряват неприкосновеността на човешкия живот
Прест-я п/в външната сигурност ОО, които гарантират външната сигурност, отбранителната способност, териториалната цялост и суверенитета на страната и нормалното осъществяване на международните отношения, в които страната участва
Прест-я п/в икономическите основи на републиката
Прест-я п/в дейността на държавни органи, общ. организации и лица, изпълняващи публични функции ОО, които осигуряват правилното осъществяване на дейността на държавните органи, на лицата, осъществяващи публични функции, на целия държавен апарат, както и авторитета и доверието на гражданите към тези органи и дейността им
Прест-я п/в реда на управлението ОО, които осигуряват нормалното протичане на дейността на отделните звена на държавния апарат, както и на някои категории лица, натоварени с изпълнението на публични функции
Прест-я по служба ОО, които осигуряват дейността и правилното функциониране на държавните органи, обществените организации и лицата, натоварени с публични функции, техния авторитет, доверието на гражданите в тях, а също и изискванията на демократичното общество и изискванията за дейността на длъжностните лица
Прест-я п/в правосъдието ОО, които осигуряват осъществяването на правораздавателната дейност в държавата, както и авторитета на органите на съдебната власт и доверието на гражданите в тях и в дейността им
Набедяване ОО, които осигуряват правилното и нормално правораздаване по наказателни дела, както и неприкосновеността на човешките чест и достойнство
Лъжесвидетелстване
Даване на невярно заключение
Подбуждане към лъжесвидетелстване
Лично укривателство ОО, които осигуряват правилното и нормално правораздаване по наказателни дела
Изтръгване на показания, признания и заключения ОО, които осигуряват нормалното установяване на обективната истина по наказателни дела
Подкуп ОО, които осигуряват нормалното функциониране на на държавния и обществения апарат, авторитета и доверието на гражданите за осъществяване на дейността на държавните органи безкористно и съгласно нормативната уредба
Документни престъпления ОО, които осигуряват правилното и законосъобразно съставяне, използване и премахване на документи
Прест-я п/в реда и общественото спокойствие ОО, в рамките на които се осигурява нормален и необезпокояван живот на гражданите
Общоопасни престъпления общата опасност за неопределен кръг ОО
Прест-я, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства Обща опасност, която може да засегне всякакви видове ОО – ОО, осигуряващи упражняването на лични права, на имуществени права, на правото на собственост, на живот, на здраве
Прест-я по транспорта и съобщенията ОО, осигуряващи безопасността на транспортната дейност като полезна и изключително необходима за всяко общество, но и представляваща източник на повишена опасност за живота + ОО, осигуряващи създаването, изпозването и нормалното функциониране на средствата и системите за далекосъобщения и предаването на информация по тях
Прест-я, свързани с наркотици ОО, осигуряващи качеството на народното здраве

~ от penallaw в март 28, 2010.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

 
%d блогъра харесват това: