Характеристика на обективната страна на отделните видове престъпления

Система на Особената част на

Наказателния кодекс

Характеристика на обективната страна на отделните видове престъпления

Престъпление Предмет Изпълнително деяние Въздействие в/у предмета Особености на обективната страна
Престъпления против правата на човека
Престъпления против личността
Престъпления против живота и здравето
Убийство

/чл. 115/

Пострадалият; жертвата „умъртви” – въздействие в/у организма на пострадалия, което е от естество да предизвика неговата биологична смърт

Действие/бездействие

Резултатно

→ „умъртви” – настъпване на биологичната смърт на жертвата, тя престава да бъде жив индивид от биологичното битие

Причинна връзка между деянието и смъртта – тя може да настъпи непосредствено след деянието или в резултат на по-продължителен причинен процес
Криминален аборт

/чл. 126, ал.1/

Особен – жизнеспособен човешки зародиш Противоправно умишлено умъртвяване на плода вътре в утробата на бременната, като се използват вътрешни абортативни средства или външни механични въздействия Резултатно

Довършено с причиняване на биологичната смърт на човешкия плод

1. Съгласие на бременната /по чл. 1/ – изрично писмено или устно волеизявление, което по съдържание е насочено към прекъсване на бременността, направено лично от дееспособна жена

2. В нарушение на правилата и извън здравно заведение

Участие в самоубийството на другиго

/чл. 127, ал. 1/

Пострадалият; жертвата Две форми

Подпомагане и Склоняване

Резултатно

→ предприетото от пострадалия поведение

1. Качества на жертвата – лице, което може да формира правно валидна воля – пълнолетен, вменяем

2. Съдържание на волята на жертвата – съзнава, че предприетото от него поведение е от естество да причини смъртта му и цели това

Умишлено довеждане другиго до самоубийство

/чл. 127, ал. 3/

Пострадалият; жертвата Престъпно мотивиране

– чрез жестоко отнасяне

– чрез системно унизяване на достойнството

Резултатно

→ поведението на жертвата, която е извършила самоубийство или опит

Пряка и непосредствена причинна връзка м/у жестокото отнасяне/унизяване и решението за самоубийство
Телесни повреди

/чл. 128-134/

Пострадалият Действие/бездействие Резултатно увреждащо

→ по съставите

Заразяване другиго с венерическа болест

/чл. 135/

Пострадалият – лице, нестрадащо от венерическа болест Действие/бездействи Резултатно

Довършено с проникване на заразата в организма на жертвата

Злепоставяне
Нарушаване правилата за охрана безопасността на труда /чл. 136, ал. 1/ Пострадалият – лице, което участва в трудовата дейност Действие/бездействие

Нарушаване на правила за охрана на безопасността на труда, установени в нормативен акт

Резултатно

Довършено с възникване на опасност за живота или за здравето на пострадалия

Трудовата дейност, чиято безопасност е предмет на особена регламентация в закон или в подзаконов НА, към които препраща бланкетната разпоредба на чл. 136
Злепоставяне на лице, което се намира в опасност Пострадалият Продължено прест-е, което трае непрекъснато до отминаване на опасността – винаги включва бездействие

– по чл. 137 – двуактно → излагане на опасност + неоказване на помощ

– по чл. 138-141 – достатъчно бездействие – неоказване на помощ

Формално 1. Опасността възниква като резултат от поведението на пострадалия по чл. 137 и чл. 140

2. Състояние на пострадалия

– „безпомощност” по чл. 137 и чл. 138

– „болестно състояние” по чл. 137, чл. 138 и чл. 141

– „родилка” по чл. 141, ал. 1 и 2

Престъпления против свободата на личността
Противозаконно лишаване от свобода

/чл. 142а/

Пострадалият – лице, по отношение на което няма законно основание да бъде лишено от свобода Продължено прест-е

Трайното престъпно състояние съществува до прекратяването му и продължава до освобождаване на жертвата

Действие/бездействие/

съвкупност от действие и бездействие

Резултатно

Довършено в момента, в който възможността за свободно придвижване на жертвата е ограничена

1. Съдържание на волята на жертвата – несъгласие

2. Продължителност във времето на противозаконното лишаване от свобода – да не е траяло повече от две денонощия

3. Лишаването от свобода да е противозаконно

– да не съществува законно основание

– ако има основание, да не спазени процесуалните изисквания

– деянието да е извършено от неоправомощено лице

Отвличане

/чл. 142/

Пострадалият – всяко ФЛ Само чрез действие

1. ограничаване възможността на пострадалия да се придвижва свободно в пространството

2. преместване/отвеждане на пострадалия на друго място принудително

Резултатно

Довършено, когато пострадалият бъде преместен, т.е. когато бъде променено принудително местонахождението му

Възможен само недовършен опит
Престъпления против свободното формиране на волята и на избора на поведение
Принуда

/чл. 143/

Пострадалият Противоправно мотивиране на пострадалия към поведение, което деецът желае

3 форми

– използване на сила

– заплашване

Злоупотреба с власт

Резултатно

→ поведението на пострадалия, който извършва, пропуска или претърпява нещо, противно на своята воля

1. Съдържание на волята на жертвата – тя предприема поведение противно на волята си; съзнава, че поведението й противоречи на интересите й; предприема поведение от страх, че ако не извърши исканото от дееца, ще настъпят по-неблагоприятни последици
Задържане на заложник

/чл. 143а/

1. Лицето, задържано като заложник

2. Държавата, ФЛ, ЮЛ, на които се поставя определено условие

Двуактно продължено прест-е

1. противозаконно лишаване от свобода най-малко на едно лице /междинен резултат/

2. съобщаване на държавата/ ФЛ/ЮЛ на осъщественото задържане и поставяне на определено условие

Довършено с узнаване на условието от страна на адресата, но трае непрекъснато до освобождаване на задържания като заложник Противозаконното лишаване от свобода е метод, начин за мотивиране на лицето, от което се изисква определено поведение и което то не желае да осъществи
Закана с престъпление

/чл. 144/

Пострадалият Обективиране на намерение от дееца към пострадалия, че ще извърши престъпление с/у него или негови ближни

Само чрез действие /устно, писмено, по друг начин/

Довършено, когато пострадалият възприеме заканата с прест-е, когато обективираното намерение стигне до съзнанието на жертвата 1. Заканата да е с прест-е било п/в личността, било п/в имота на пострадалия или негови ближни

2. Заканата да създава възможост за възбуждане у жертвата на основателен страх от извършване на престъплението

Престъпления против доброто име, честта и достойнството на личността
Откриване на професионална тайна

/чл. 145, ал. 1/

Информация относно действителни факти и обстоя-

телства, които се отнасят до конкретно ФЛ и които са опасни за доброто име на пострадалия

Лицето, на което тя се съобщава

Откриване, съобщаване на поне едно неоправомощено лице на съответните обстоятелства Резултатно

Довършено с узнаването на съответната инф-я от лицето, на което е съобщена

1. Издаването да е противозаконно – да е свързано с узнаването на съответните факти и обстоятелства от неоправомощено лице.

2. Отношение на субекта към предмета – сведенията са му поверени или са му станали известни във връзка с неговото занятие.

3. Тайната са действителни факти и обстоятелства от живота на конкретен човек.

4. Инф-ята е опасна за доброто име на това лице.

5. Тайната е чужда.

6. Възможен опит

Престъпно разгласяване тайната на осиновяването

/чл. 145, ал. 2/

Особен – тайната на осиновяването

Лицето, на което се съобщава

Съобщаване факта на осиновяването на осиновения или на което и да е друго лице, което изрично не е оправомощено да знае този факт Резултатно

Довършено, когато осиновеният или лицето, на което се съобщава за осиновяването, узнаят за него

1. Множество пострадали – осиновения, осиновителите и членовете на тяхното семейство

2. Възможен опит

Престъпно използване на информация

/чл. 145а/

Инф-я, събрана чрез използване на СРС Каквото и да е неправомерно използване на инф-ята извън нейното предназначение за целите на нак. производство или за опазване на нац. сигурност

Само чрез действие – обнародване, разгласяване и др.

Формално

Довършено с факта на неправомерно използване

1. Пострадали – всички лица, до които се отнася инф-ята

2. Инф-ята се отнася до действителни факти

Обида

/чл. 146/

2 форми

– чрез думи – „каже” – деецът казва нещо унизително за достойнствот на засегнатия

– чрез действие – деецът извършва нещо унизително

Само чрез действие

Резултатно

Довършено, когато унизителните за честта и достойнството на пострадалия думи или действия бъдат възприети от него

1. Деянието трябва да е извършено в присъствието на пострдалия, т.е. той да има възможност да възприеме обидните думи или действия.

2. Възможен е опит.

3. Без значение е дали казаното е истина.

4. Пострадал може да бъде само конкретно ФЛ.

Клевета

/чл. 147/

2 форми

– разгласяване на неистинско позорно обстоятелство за пострадалия – довеждане до знанието на 3то лице

– приписване на пострадалия на неизвършено от него прест-е

Резултатно

Довършено, когато поне едно трето лице е узнало твърдението на дееца

1. Позорното обстоятелство трябва да е неистинско или приписваното престъпление да не е извършено от пострадалия.

2. Пострадал е конкретно ФЛ.

3. Прест-ето се извършва в отсъствие на пострадалия, защото съответните твърдения се отправят пред трето лице.

Престъпно ползване на инф-я от архива на МВР

/чл. 148а/

Неправомерно придобита информация, съхранявана в архива на МВР Разгласяване на информацията устно, чрез печатно произведение или по друг начин

Само чрез действие

Резултатно

Довършено, когато данните, обстоятелствата или твърденията станат достояние на множество лица или бъдат узнати поне от едно 3то лице

1. Информацията трябва да е придобита неправомерно.

2. Пострадал е лицето, за което се отнася инф-ята.

Престъпления против половата неприкосновеност на личността и против половия морал
Блудство

/по чл. 149/

/по чл. 150/

Само чрез действие, което е от естество да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление Формално

Довършено с извършване на самото действие

1. Пострадалият е лице, ненавършило 14 години

2. Полът на лицето няма значение

Двуактно престъпление

1. Използване на сила или заплашване/привеждане на жертвата в безпомощно състояние

2. Извършване на действие, което е от естество да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление

формално 1. Пострадал е лице, навършило 14 години

2. Деянието се осъществява против волята на пострадалия

Съвкупление с малолетен и невменяем

/ чл. 151/

Само чрез действие – съвкупление Резултатно

Довършено с извършване на действиет

1. Особено качество на пострадалия – ненавършило 14 години лице или невменяем.

2. Съгласието на пострадалия не изключва престъпния характер на деянието.

Изнасилване

/чл. 152/

Извършване на съвкупление с пострадалата

– по ал. 1 – с лице, лишено от възможност за самоотбрана и без негово съгласие

– по ал. 2 – двуактно – принуждаване към съвкупление със сила или заплашване + съвкупление

– по ал. 3 – двуактно – привеждане на жертвата в безпомощно състояние + съвкупление

Резултатно

Довършено, когато се осъществи съвкуплението

1. Жертва е само лице от женски пол.

2. Съдържание на волята на жертвата – липсва съгласие.

Съвкупление при използване на зависимост

/чл. 153/

Само чрез съвкупление без заплахи, със съдействащото поведение на жертвата Резултатно

Довършено с осъществяване на съвкуплението

1. Отношения между дееца и жертвата

– служебна зависимост

– материална зависимост

2. Представи на жертвата относно възможностите на дееца да засегне отрицателно нейни интереси.

3. Съдържание на волята на жертвата – липса на съгласие.

Кръвосмешение

/чл. 154/

Доброволно съвкупление м/у възходящи и низходящи, братя и сестри, осиновители и осиновени Резултатно

Довършено с осъществяване на съвкуплението

1. Отношения на родство м/у съизвършителите.

2. Налице е необходимо съучастие.

Отвличане с цел разврат

/чл. 156/

Отвличане – съставно прест-е – противозаконно лишаване от свобода на пострадалата и принудителното и преместване на друго място Резултатно

Довършено с преместване на жертвата с цел след това да бъде предоставена за развратни действия

Жертва е само лице от женски пол
Престъпни хомосексуални действия

/чл. 157/

Полово сношение или действие на полово удовлетворение

– по ал.1 – двуактно + използване на принуда/ положение на зависимост или надзор

Резултатно Възможен е само недовршен опит

Жертвата е лице от същия пол като дееца, по ал. 2 е лице под 14 години, а по ал. 3 – невменяем

Сводничество

/чл. 155/

помещение

– ал. 1 – склоняване към проституция – оказване на психично въздействие в/у друго лице с цел мотивирането му да участва в съвкупление и т.н.

– ал. 2 – свождане към блудствени действия или към съвкупление – създаване на условия чрез съгласуване волята на участващите

– ал. 3 – предоставяне на помещение за развратни действия /прест-е на системно извършване/

Формално; довършено с вземане на решение от склоняваното лице

Порнография

/чл. 159/

Особен – произведение с порнографско съдържание създаване, излагане, представяне, излъчване, предлагане, продажба, даване под наем, разпространение по друг начин /примерно изброяване/

само чрез действие

Формално

Довършено с извършване на самото действие

Средствата на престъплението се отнемат в полза на държавата.
Трафик на хора
Обикновен трафик на хора

/чл. 159а/

ИД трябва задължително да включва една от следните форми: набиране, транспортиране, укриване или приемане

Действието е задължителен елемент на ИД

Формално

Довършено с факта на осъществяване на елемент от някоя от дейностите

1. Съгласието на пострадалия/те няма значение за съставомерността на деянието.

2. Няма значение мястото, където се извършва деянието – в България, чужбина, една или няколко държави.

Трансграничен трафик на хора

/чл. 159б/

Двуактно прест-е

1. една от формите по 159а

2. превеждане през границата на страната

Резултатно

Довършено с преминаване на държавната граница от поне един пострадал

Трябва да е налице преминаване само през българската граница.

Посоката на преминаване е без значение.

Престъпления против правата на гражданите
Престъпление против граждански и политически права
Престъпления против националното и расовото равенство
Проповядване/подбуждане към расова или национална вражда, към расова омраза или към расова дискриминация

/чл. 162, ал.1/

Едно или няколко лица, в/у които деецът въздейства 2 форми

– проповядване – психическо въздействие в/у едно или няколко лица, което е от естество и цели да внуши у адресатите отрицателно отн-е към представителите на друга нация или раса

– подбуждане – психично въздействие в/у едно или няколко лица, което е от естество и цели да мотивира адресатите към противозаконни враждебни действия с/у едно или няколко лица от друга раса или националност

Формално

Довършено с факта на осъществяване на ИД

Не е необходимо лицата, в/у които се въздейства да са предприели поведение или да у тях да са възникнали целените от дееца чувства

Пострадалите са лица от определена раса или националност.
Насилствени действия на основата на расова, етническа, религиозна или политическа нетърпимост

/чл. 162, ал. 2/

Пострадалият или чужд имот 2 форми

– употреба на насилие – физическо въздействие в/у пострадалия с цел той да бъде мотивиран към определено поведение или да бъде увреден физически

– повреждане на имот – непосредствено физическо въздействие в/у вещта, в/у нейната субстанция

Формално

Довършено с факта на употребеното физическо въздействи

Резултатно

→ повреда на имота на пострадалия

Образуване, ръководене или членуване в престъпна организация или група

/чл. 162, ал. 3 и 4/

3 форми

– образуване – участие в първоначалното съгласуване на волята на участниците и при самото организационно изграждане на групата

– ръководене – упражняване на ръководни функции чрез поставяне на общи или конкретни задачи в изработването на план или чрез други указания

– членуване – присъединяване към групата, изразяване на желание за участие в осъществяването на поставените от нея цели

формално Налице е особена форма на задружна престъпна дейност.
Участие в тълпа

/чл. 163/

3 форми

– участие – присъствие на мястото, където тълпата се е събрала

– предвождане – поставяне на конкретни задачи, насочване към непосредствени прояви

– подбуждане на тълпа – дейност по събиране или организиране на множество от хора или даване идея тълпата да се насочи към постигане на определена цел

формално Форма на задружна престъпна дейност
Престъпления против изповеданията
Противозаконна пропаганда на религиозна основа

/чл. 164/

Проповядване на омраза на религиозна основа – психично въздествие в/у едно или няколко лица, което е от естество и цели да внуши у адресатите отрицателно отношение към лица с определени религиозни или атеистични възгледи, към самите възгледи или към обществени обединения с такива възгледи

Само чрез действие

формално Начин на осъществяване на престъплението – чрез слово, печат, действие или по друг начин
Насилствени действия на основата на религиозна нетърпимост

/чл. 165/

2 форми

– създаване на обективни пречки за гражданите свободно да изповядват своята вяра или да извършват религиозни обреди и служби

– насилствено мотивиране на жертвата да участва в религиозни обреди или служби

Формално

Резултатно

Довършено с предприемане на действия от жертвата

1. Начин – употреба на физическо или психично насилие

2. Съдържание на волята на пострадалия

– по ал. 1 – реално насочена към упражняване на култа

– по ал. 2 – реално насочена към неучастие в религиозен обред или служба

3. Необходимо е религиозните обреди и служби да не нарушават законите на страната, обществения ред и добрите нрави.

Противозаконно използване на религията за политически цели

/чл. 166/

2 форми

– координиране волята на множество лица с цел да бъде създадена политическа организация на религиозна основа

– използване на църквата или религията за пропаганда п/в народната власт

формално
Престъпления против политическите права на гражданите
Противозаконно препятстване упражняването на избирателно право

/чл. 167/

Пречене другиму да упражни свое избирателно право

– създаване на обективни пречки за упражняването му

– въздействие в/у самите носители на правото

Формално Начин – измама, насилие, заплашване или друг незаконен начин
Противозаконно упражняване на избирателно право

/чл. 168/

– активно изб. право – гласуване от лице, което няма това право

– пасивно изб. право – предприемане на действия, предвидени в съответните избирателни закони

Формално
Нарушаване тайната на гласуването

/чл. 169, ал. 1/

Особен – тайната на гласуването Узнаване от дееца или даване възможност на трето лице да узнае съдържанието на направеното при гласуване волеизявление Резултатно
Престъпно преправяне на изборен резултат

/чл. 169, ал.2/

Преправяне – добавяне в урната на бюлетини, подмяна на бюлетини, невярно преброяване, отразяване на неверни данни в протоколите и т.н. Резултатно

Довършено, когато настъпи изменение в данните, отразяващи изборен резултат

Време на извършване – заключителната фаза на изборния процес – от запечатване на изборните урни до обявяване на окончателните резултати
Противозаконно препятстване упражняването на конституционни политически права

/чл. 169б/

„попречи на някого да осъществи своите конституционни политически права” – препятстване упражняването на  другите права извън тези, защитени от специални норми Резултатно

→ деецът реално да е попречил на жертвата да осъществи своите права

Начин – незаконен, например чрез използване на насилие или заплашване и др.
Прест. засягане свободата на полит. убеждения и на избора на полит. принадлежност

/чл. 169а/

Противоправно принуждаване на пострадалия да участва или да напусне полит. организация, която може да има различна организационна форма – партия, организация, движение Резултатно

→ поведението на пострадалия – да е изпълнил желанието на субекта

Начин – незаконен, например чрез използване на насилие или заплашване и др.
Прест-я п/в свободата на митингите, събранията и манифестациите

/чл. 174а/

Събрание

Митинг

Манифестация

3 форми

– разтуране на мероприятие

– попречване да се проведе мероприятие

– провеждане на мероприятие, което е забранено или прекратено от публичната власт

Резултатно

Резултатно/формално

1. Мероприятието да е допустимо.

2. Мероприятието да е забранено или прекратено от публичната власт на законно основание.

Престъпления против лични права
Нарушаване неприкосновеността на жилище

/чл. 170/

Особен – чуждо жилище 2 форми

– по ал. 1 – двуактно – употреба на сила, заплашване, хитрост, ловкост, злоупотреба с власт или специални технически средства + влизане в жилището

Чрез действие

– по ал. 4 – оставане в жилището след покана да напусне

Чрез бездействие

Резултатно

Довършено с проникване на територията на чуждото жилище

Формално

Довършено след отправяне на поканата

1. Начин и средства

2. Предхождащо поведение на пострадалия – да е отправил покана към дееца да напусне

Нарушаване неприкосновеността на кореспонденцията

/чл. 171/

По ал. 1 – различни материални носители на инф-я

По ал. 3 – технически средства, чрез които се пренася информация

Действия от естество да засегнат сигурността на предаването на информация

Действия от естество да засегнат достоверността на информацията

Действия от естество да засегнат тайната на кореспонденцията

Резултатно

Резултатът зависи от формата на ИД

По ал. 3 е необходимо да са използвани специални технически средства.
Престъпления против лично-икономическите права на гражданите
Противозаконно препятстване упражняването на правото на труд

/чл. 172, ал. 1/

2 форми

– попречи на пострадалия да постъпи работа

– принуди пострадалия да напусне работа

Резултатно

→ реални препятствия за постъпване на работа/ прекратяване противно на волята съществуващо трудово правоотн-е

Пострадал може да е само лице в трудоспособна възраст с определени лични или обществени качества (религия, политически убеждения) или което се намира в определено положение спрямо съществуващаполитическа организация или синдикат
Невъзстановяване на работа

/чл. 172, ал.1/

Само чрез бездействие – непредприемане на дължимите действия по изпълнение на съдебно решение Формално

Довършено поради факта на бездействие на дееца

1. Пострадал може да е само лице, което е страна като работник или служител по трудово правоотн-е.

2. Необходимо е да има влязло в сила съдебно решение за възстановяване на работа.

Плагиатство

/чл. 173 и 174/

Особен – чуждо произведение; изобретение или полезен модел; промишлен дизайн Само чрез действие. Форми:

– издаване на произведение

– използване на произведение

– представяне за регистрация на изобретение

– регистриране на изобретение

– злоупотреба със служебно положени и включване като съавтор

Формално

Резултатно

1. Субектът не е автор/съавтор и не е осъществил творческа дейност.

2. Действителният автор е пострадал от прест-ето.

3. Съгласието на действителния автор/изобретател няма значение за съставомерността на деянието.

Престъпно ползване на чужда интелектуална собственост

/чл. 172а/

Чужда интелектуална собственост Неправомерно използване на чужда интелектуална собственост – записване, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване

Само чрез действие

Формално 1. Пострадали могат да бъдат носителите на авторското право (самият автор, неговите наследници, работодател или поръчващ), както и лицата, които имат право да се разпореждат с интелектуалния продукт.

2. Отсъства необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право.

Престъпления против брака, семейството и младежта
Престъпления против брака, семейството и гражданското състояние
Укриване на законна пречка за брак

/чл. 176, ал. 1/

ДЛГС Само чрез действие – подаване на деларация за отсъствие на пречки за брак Довършено с подаването на декларацията Време – при встъпване в брак
Противозаконно бракосъчетание

/чл. 176, ал. 2/

Само чрез действие – извършване на формалния акт на бракосъчетанието Довършване с подписване на акта за сключен гражд. брак
Насилствено склоняване към встъпване в брак

/чл. 177, ал. 1/

Само чрез действие – противоправно мотивиране на жертвата да встъпи в брак Резултатно – 2 резултата

→ сключеният брак

→ бракът да бъде обявен за недействителен

1. Съдържание на волята на жертвата – липса на желание за сключване на брак

2. Причина за обявяване на брака за недействителен трябва да е именно опорочената воля на пострадалото лице.

Отвличане

/чл. 177, ал. 2/

Само чрез действие – противозаконно преместване на пострадалата от едно място на друго против волята й Резултатно

→ промяна в местоположението на жертвата

1. Жертва може да е само лице от женски пол.

2. Липсва съгласие на пострадалата.

3. Възможен само недовършен опит.

Откуп

/чл. 178/

Пари, вещи или други ценности Само чрез действие – 3 форми

– получаване на откуп

– даване на откуп

– посредничество към даване или получаване на откуп

Резултатно

→ промяна във фактическата власт

Формално

1. Пострадал може да е само лице от женски пол, чиято воля се опорочава от съгласието на родителя или друг сродник.

2. Съществува определена родствена връзка м/у жертвата и субекта не престъплението.

Престъпно многобрачие

/чл. 179/

Сключване на брак – изпълнение на формалните изисквания по СК. Резултатно

→ сключеният брак

1. Пострадал е законният съпруг по първия брак и лицето, с което деесът сключва втория брак, ако то не знае за първия брак.

2. Наличие на законен брак за една от страните.

3. Възможен е само недовършен опит.

Злепоставяне на сродник

/чл. 181/

Бездействие – неполагане на дължимите грижи Резултатно

→ пострадалият да е изпаднал в сериозно затруднение

1. Пострадал е лице, което е неспособно да се грижи за себе си и с което деецът се намира в определени родствени връзки.

2. Деецът е правно задължен да полага грижите.

Изоставяне без необходими грижи

/чл. 182, ал. 1/

Бездействие – оставяне без надзор и достатъчно грижи Резултатно на поставяне в опасност

→ да е възникнала опасност за физическото, душевното и моралното развитие на пострадалия

1. Пострадал е лице, намиращо се под родителски грижи или настойничество.
Осуетяване изпълнението на решение относно родителски права и лични контакти с дете

/чл. 182, ал. 2/

Чрез действие – осуетяване по какъвто и да е начин изпълнението на съд. решение

Чрез бездействие – неизпълнение на решението

Резултатно → обективна обстановка, в която реш-ето е неизпълнимо

Формално

Пострадали – детето и родителят/сродникът, посочен в решението като титуляр на родителските права или на правото за лични контакти с детето

Необходимо е да има влязло в сила съдебно решение.

Неплащане на издръжка

/чл. 183/

Ал. 1 – само чрез бездействие – неплашане на дължима издръжка

Ал. 2 – чрез действие или бездействие – нарочно поставяне в невъзможност да дава издръжка

Формално

Резултатно

→ сериозно отрицателно изменение в имущественото състояние на дееца

Да има влязло в сила решение, с което цубектът е осъден да плаща издръжка.

Пострадал – лицето, на което по силата на решението се дължи издръжката

Престъпно склоняване към участие в осиновяване

/чл. 182а, ал. 1 и 2/

Ал. 1 – родител на жертвата

Ал. 2 – пострадалият, когато е непълнолетен

Само чрез действие – дейност по мотивиране на:

– жертвата – обикновено увещание

– неин родител – чрез дарение, обещание, заплаха, злоупотреба със служебно положение

Формално
Престъпно посредничество към участие в осиновяване

/чл. 182а, ал. 3 и 4/

Лица, които желая да осиновят

Родител, който има дете

Жена, която предстои да роди

Чрез действие – дейност по съгласуване на волята на лицата – предмет на престъплението Формално
Престъпно укриване или замяна на гражданско състояние

/чл. 184, ал. 1/

Само чрез действие

– заменяне на дете

– скриване на дете

– подхвърляне на дете

Резултатно

→ промяна във фактическото положение на дете и създаване невъзможност или пречка за установяване на неговото истинско гражданско състояние

Пострадал е лице, за което данните относно произхода му не са известни.
Престъпно прибиране или задържане на дете

/чл. 185, ал. 1/

Двуактно

1. действие – прибиране или задържане на детето

2. бездействие – неуведомяване на властта или на родителя или настойника, че детето е при дееца

Формално

Довършено с неизпълнение на задължението за уведомяване

Продължено

Пострадал е чуждо дете, ненавършило 14 години.
Престъпления против младежта
Изтезаване на подрастващ

/чл. 187/

„изтезава” – само чрез действие, което е от естесетво да причини силно физическо или психично страдание или болка Формално Пострадал – лице, което не е навършило 18 години и което е свързано със субекта, защото той трябва да полага грижи за него
Принуждаване към пресъпление или проституция

/чл. 188/

Използване на сила или заплашване за мотивиране на жертвата към извършване на прест-е или проституция Формално

Довършено с всяко действие по принуждаване

Пострадал – малолетно или непълнолетно лице

Съдържание на волята на жертвата – не желае да предприеме поведението

Използване другиго за просия

/чл. 189/

Прест-е на системно извършване – действие, мотивиращо пострадалия да получава пари или други вещи от 3ти лица, след като ги помоли, от което субектът извлича материална изгода Формално Пострадал – лице, което се намира под грижите на субекта
Престъпно опиване с алкохолни напитки

/чл. 193, ал. 1/

Действие – предоставяне на пострадалия на алкохолни напитки и мотивирането му да ги употреби в количество, достатъчно да причини резултат Резултатно

→ функционални смущения в дейността на главния мозък

Пострадал – лице, ненавършило 18 години или невменяем
Престъпна продажба на алкохолни напитки

/чл. 193, ал. 2/

Алкохолни напитки Действие – отчуждаване на напитките с/у заплащане Резултатно

→ жертввата установява фактическа власт в/у предмета

Пострадал – лице, ненавършило 18 години или невменяем
Престъпно приемане на работа

/чл. 192а/

Действие – сключване на сделка, която има за предмет престиране на някакъв вид труд Резултатно

→ пострадалият да е започнал да преситра труд

Пострадал – лице на възраст от 16 до 18 години

Деянието е осъществено без надлежно разрешение от съответните органи и лица

Злоупотреба с родителска власт

/чл. 190/

Само чрез действие – особена форма на принуда Резултатно

Довършено, когато детето заживее съпружески с другиго

Пострадал – дете на дееца, ненавършило 16 години

Наличие на родителска власт на субекта над детето

Престъпно заживяване на съпружески начала

/чл. 191, ал. 1/

Само чрез действие – установяване на фактическо съжителство Продължено

Формално

Пострадал – лице от женски пол, ненавършило 16 години

Деецът и жертвата не са сключили брак

Съдействие за противозаконно съжителство

/чл. 191, ал. 2/

Само чрез действие – 2 форми:

– склоняване

– улесняване

Резултатно

→ заживяване на съпружески начала

Пострадали – лице от женски пол, ненавъшило 16 години, и лице от мъжки пол
Престъпления против собствеността
Престъпно отнемане на вещи
Кражба

/чл. 194/

Чужди движими вещи Само чрез действие – отнемане на вещта – прекратявана фактическата власт на собственика и установяване на факт. власт на дееца Резултатно

→ промяна във фактическата власт

Воля на пострадалия – липса на съгласие за отнемане на вещта

Особени обстоятелства – чл. 195, ал. 1, т. 1, 2, 8 – във време на обществено бедствие, без постоянен надзор, от гроб на покойник

Взломна кражба – чл. 195, ал. 1, т. 3

Особени средства и специален начин – чл. 195, ал. 1, т. 4

Грабеж

/чл. 198/

Чужда движима вещ

Пострадалият

ал. 1 – съставно – 2 акта само чрез действие – употреба на сила + отнемане на вещта

ал. 4 – 2 форми – привеждане в безсъзнание/поставяне в беззащитно състояние + отнемане

ал. 3 – употреба на сила или заплашване

Резултатно

→ промяна във фактическата власт

Резултатно

→ промяна във фактическата власт

Формално

Отсъства съгласие на пострадалия

Налице е довършена кражба преди грабежа и деецът е заварен на местопрестъплението

Престъпни присвоявания
Обсебване на чужда вещ

/чл. 206/

Чужда движима вещ Акт на противозаконно фактическо или юридическо разпореждане с чуждото имущество в свой или чужд интерес Резултатно

→ засягане на възможността на собственика да се разпорежда с вещта

Вещта е във фактическа власт на дееца на правно основание
Обсебване на заложена вещ

/чл. 206, ал. 2/

Вещ, обременена със залог Неправомерно разпореждане със заложена вещ Резултатно увреждащо

→ премахната възможност за удовлетворение с предпочитание

Длъжностно присвояване

/чл. 201/

Чужди пари, вещи или други ценности Противозаконно разпореждане с предмета на прест-ето Резултатно

→ причинената имотна щета на чуждото имущество

Предметът на прест-ето е връчен или поверен за пазене или управление на длъжностно лице в това му качество
Присвояване на намерена вещ

/чл. 207, ал. 1/

Само движими вещи Бездействие – несъобщаване в продължение на 1 седмица на собственика или на властта формално
Присвояване по ал. 2 Движима вещ присвояване на вещта резултатно
Присвояване на съкровище

/чл. 208/

Съкровище Двуактно – действие + бездействие

1. откриване на съкровище

2. несъобщаване на властта

Формално
Измама и изнудване
Обикновена измама

/чл. 209/

Измаменото лице

Ощетеното имущество

Задължително включва действие – форми:

– възбуждане на заблуждение

– поддържане на заблуждение

– използване на заблуждение, неопитност, неосведоменост

Резултатно увреждащо

→ имотна вреда

Причинна връзка м/у деянието и престъпния резултат

Неправилна представа на пострадалия

Поведение на пострадалия – извършва акт на юридическо или фактическо разпореждане с имуществения предмет

Документна измама

/чл. 212 и 212б/

Измаменото лице

Чуждо движими имущество

– чл. 212 – съставно – 2 акта:

1. лично използване на документ с невярно съдържание

2. лично получаване на им-во

– чл. 212б сложно – 2 акта:

1. лично съставяне на док-нт

2. съзнателно даване на възможност 3то лице да получи чуждото движимо имущество

Резултатно увреждащо

Резултатно увреждащо

Особено средство – неистински, подправен или документ с невярно съдържание

Възможен опит

Компютърна измама

/чл. 212а/

1. комп. инф. система

2. комп. инф. данни

3. ФЛ

4. Имущество

Ал. 1 – действие – 2 форми

1. възбужда заблуждение

2. поддържа заблуждение

Ал. 2 – действие – промяна на данни

Резултатно увреждащо

→ вреда /чл. 1/

→ промяна на съществуващия инф. масив /ал. 2/

Причинна връзка м/у деянието и резултата
Застрахователна измама

/чл. 213/

Осигурено им-во Действие или бездействие

„разруши, повреди, унищожи”

Резултатно

→ изменение в предмета

Възможен опит
Изнудване

/чл. 213 и 214/

214 – само чрез действие:

1. упражняване на принуда

2. довеждане до знанието на жертвата на желаното от дееца поведение

213 – само чрез действие

1. заплашване

2. довеждане до знанието на жертвата на исканото поведение

Резултатно

→ имотна вреда

Формално

Поведение на пострадалия – акт на умиществено разпореждане

Съдържание на волята на пострадалия – не желае да се разпорежда с имуществото

Унищожаване и повреждане
~ на чужда вещ

/чл. 216, ал. 1/

Чужда движима вещ Действие – пряко въздействие в/у вещта

Бездействие – непредприемане на действие

Резултатно

→ повреждане на вещта

→ унищожаване на вещта

Възможен и довършен, и недовършен опит
~ ипотекирано или заложено имущество

/чл. 216, ал. 2/

Движима или недвижима вещ на дееца – „унищожи”

– „повреди”

– „разруши”

Резултатно
Злоупотреба с доверие и вещно укривателство
Класическа злоупотреба с доверие

/чл. 217, ал. 1 и 2/

Чуждо имущ-во

Имущ. интереси на пострадалия

Ал. 1 – „ощетяване” – действие или бездействие

Ал. 2 – съзнателно действие

Резултатно

Формално

Отношение на дееца към предмета – той му е поверен да го пази или управлява или той е представител/пълномощник на пострадалия
Злоупотреба със запорирана или заложена вещ

/чл. 217, ал. 3/

Запорирана или заложена вещ Само чрез действие – акт на имуществено разпореждане – юридическо или фактическо Резултатно

→ невъзможност вещта да бъде продадена

Вещно укривателство

/чл. 215/

Чужда движима вещ, придобита чрез прест-е Само чрез действие – 3 форми:

1. Укрие

2. Придобие

3. Спомогне да бъде отчуждена

Резултатно Възможен само недовършен опит
Престъпления против стопанството
Общи стопански престъпления
Безстопанственост

/чл. 219/

Чрез бездействие

– неполагане на достатъчно грижи /ал. 1/

– неупражняване на контрол /ал. 2/

Резултатно

→ значителна повреда

→ значително унищожаване

→ значително разпиляване на имущ-во

Сключване на наизгодна сделка /чл. 220/ Действие
Издаване на стопанска тайна /чл. 224/ Сведения от стоп. естество „получи” дар/облага Резултатно

→ промяна във факт. власт

Подкуп в сферата на търг. дейност /чл. 225в/ Дар/облага „приеме дар/облага”

„поиска”, „приеме предложение”

Резултатно

Формално

Престъпления против кредиторите
Незаявяване на неплатежоспособност

/чл. 227б/

Съдът

Търговецът

Бездействие

– незаявяване пред съда

– неуведомяване на търговеца

Формално
Умишлен банкрут

/чл. 227 в/

Елементи от масата не несъстоятелността

Кредиторите

Търг. книги/документи

Чрез действие и чрез бездействие Резултатно

→ значителни щети

Непредпазлив банкрут

/чл. 227д/

Чрез действие и чрез бездействие – немарливо водене на търговската дейност Резултатно

→ обявяване на несъст.

→ щети за кредиторите

Престъпления против промишлеността
Престъпно нареждане/допускане на производство /чл. 228, ал. 1/ Недоброкачествени, нестандартни, некомплектни стоки Действие – нареждане

Бездействие – допускане да се произвежда, неупражняване на контрол

Резултатно

→ започнало производство

Престъпно отразяване на качество

/чл. 228, ал. 2/

Готова продукция – стоки Алтернативно действие или бездействие – маркиране като стандартна или немаркиране на недостатъци
Престъпления в областта на търговията
Престъпно пускане на стоки в продажба

/чл. 231/

Промишлени или селскостоп. стоки Двуактно – действие + бездействие – пускане на стоки на пазара + необявяване на недостатъците им изрично Формално
Измама на купувач

/чл. 232/

1. „измами” – въвеждане в заблуждение

2. използване на неверни мерки и теглилки

3. влошаване кчеството на стоките

Резултатно опасно

→ невярна представа

Формално

Формално

Специфичен начин и средства – мерки и теглилки

Престъпления шротив горското стопанство
Престъпен добив на дървен материал

/чл. 235/

Дървета или части от тях Действие – отсичане, събиране, добиване, вземане, извозване /ал. 1/

Действие /ал. 2/ – укриване,

товарене, транспортиране, преработване, разтоварване

Формално

Резултатно

Формално

Липсва редовно разрешително за дейностите
Унищожаване и повреждане на горски фонд /чл. 236/ Дървета, младеняк, горска култура, разсадник Действие – 2 форми

– унищожаване

– повреждане

Резултатно
Престъпления против митническия режим
Квалифицирана контрабанда /чл. 242/ Стоки, отровни, взривни вещ-ва, оръжие и др. Пренасяне през границата Резултатно
Престъпления против паричната и кредитната система
Подправка на парични и други финансови знаци

/чл. 243/

Парични знаци Действие – 2 форми

– изготвяне на неистински знаци

– преправяне на истински знаци

Резултатно
Прокарване в обращение на неистински знаци

/чл. 244/

Изготвени подправени парични знаци Действие – 3 форми

– прокарване в обращение

– пренасяне през границата

– служене със знаците

Престъпно използване на платежни инструменти /чл. 249/ Платежен инструмент Ал. 1 – използване без съгласие на титуляра

Ал. 2 – използване на ~ без покритие

Резултатно

Формално

Престъпления против републиката
Измяна

/чл. 95/

Органите в центъра и по места Действие – 3 форми

– участие в опит за преврат

– участие в бунт

– участие във въоръжено въстание

Формално
Политическо убийство

/чл. 96, ал. 1/

Държавен или обществен деятел „лиши от живот” Резултатно увреждащо
Терористични действия чрез общоопасно прест-е /чл. 96, ал. 3, чл. 97/ „причини смърт”

„извърши общоопасно прест-е”

Резултатно
Престъпления против външната сигурност
Шпионство

/чл. 104-105/

Държавна тайна Действие – 3 форми:

– издаване на държавна тайна

– събиране на инф-я

– изразяване на воля за служене на чужда държава/организация

Резултатно

Формално

Формално

Престъпления против икономическите основи на републиката
Диверсия /чл. 106/ Общ. имущ-во със значителна стойност Действие – 2 форми

– унищожаване

– повреждане

Резултатно
Вредителство /чл. 107/ „разстройва”, „подравя” Формално
Престъпления против реда на управлението
Противоправно мотивиране към служебни действия /269/ Орган на власт Упражняване на физическа или психическа принуда Формално
Препятстване орган на власт /чл. 270/ Орган на власт Действие или бездействие – създаване на препятствия или непредприемане на действия Формално
Прест-я, свързани с официални удост. знаци

/чл. 276-277/

Особен –ОУЗ Чл. 276 – „подправи”, „пусне в обращение”,

използва по предназначение

„отнеме”, „унищожи”, „скрие”

Резултатно

Формално

Резултатно

Престъпления против режима за преминаване на границата
Противозаконно преминаване на границата /чл. 279/ Особен – граница Действие – „влезе”, „излезе” Резултатно
Каналджийство /чл. 280/ Границата Действие – „преведе” – осигури възможност да преминат
Престъпления по служба
Престъпно нарушаване или неизпълнение на зад-я, превишаване на власт/права /чл. 282/ Нарушаване на служебни задължения – действие/бездействие

Неизпълнение на зад-я – бездействие

Превишаване на власт/права – действие

Резултатно опасно

→ реална опасност от възникване на немаловажни последици

Използване на служебно положение /чл. 283/ Неправомерно експлоатиране на служебната в извънслужебната дейност Резултатно
Откриване на служебна тайна /чл. 284/ Тайна Действие – 2 форми: съобщава, обнародва тайна Резултатно
Допустителство /чл. 285/ Бездействие
Престъпления против правосъдието
Набедяване /чл. 286/ Действие – 2 форми

1. набеждаване – уличаване другиго в прест-е;

2. представяне на неистински доказателства

Лъжесвидетелстване

/чл. 290/

Действие, бездействие или съчетание м/у двете – 3 форми:

1. съзнателно потвърждаване на неистина;

2. затаяване на истина;

3. даване на неверен превод/тълкуване

Формално
Подбуждане към лъжесвидетелстване

/чл. 293/

Съзнателно, умишлено, целенасочено психически въздействие с цел мотивиране към прест-е по чл. 290, 290а,291 Формално
Лично укривателство

/чл. 294/

Създаване на всякакъв вид пречки пред търсене на нак. отговорност от извършител
Изтръгване на показания, признания и т.н. /чл. 287/ Противозаконни принудителсни действия за събиране на инф-я с правно значение Формално
Подкуп

1. активен

2. пасивен

Дар/облага Действие

Приеме дар/облага

Поиска/приеме предложение

Даде дар/облага

Предложи/обещае

Резултатно

Формално

Резултатно

Формално

Документни престъпления
Материална подправка на документ

/чл. 308/

Официален документ 2 форми:

1. съставяне на неистински

2. преправяне съдържанието на истински официален док-нт

Подправка на частен документ /чл. 309/ Частен документ 2 форми:

1. съставяне на неистински

2. преправяне съдържанието на истински частен документ

формално двуактно
Интелектуална подправка на документ

/чл. 311/

Официален док-нт с невярно съдържание Съставяне на истински удостоверителен документ с невярно съдържание Резултатно
Престъпно ползване на документи /чл. 316-317/ Престъпно създаден/ редовен док-нт Употребяване на документа пред трето лице Формално
Престъпно премахване на документ /чл. 319/ Истински, редовен, правомерно създаден док-нт 3 форми:

1. унищожаване

2. повреждане

3. скриване

Резултатно
Престъпления против реда и общественото спокойствие
Хулиганство /чл. 325/ Непристойни действия, грубо нарушаващи общ. ред и показващи неуважение Резултатно

→ грубо нарушаване на обществения ред

Самоуправство /чл. 323/ Действие или бездействие Резултатно
Орг. престъпна група

/чл. 321/

Действие – 3 форми:

1. образуване

2. ръководене

3. членуване

Формално
Устройване/участие в харатни игри /чл. 327/ Хазартна игра Дейстиве – дейност по създаване на условия Формално
Общоопасни престъпления
Палеж /чл. 330-332/ Имущество на знач. стойност Действие или бездействие – „запали” Резултатно
Повреждане/унищожаване чрез взрив /чл. 333/ Имущество на знач. стойност Предизвикване на химическо разлагане Резултатно

→ унищожаване или повреждане на имущ-во

Наводнение /чл. 334/ Действие или бездействие – от естество да предизвика ~ Резултатно

→ буйно и стихийно течение на вода

~ от penallaw в март 28, 2010.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

 
%d блогъра харесват това: