Наказателен кодекс от 1951 г. ( Особена част – Престъпления против народната република )

ОСОБЕНА ЧАСТ

I. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА

1. Измяна

70. Който в страната или в чужбина образува или ръководи организация или група, която си поставя за цел да събори, подрови или отслаби народнодемократическата власт в Народната република чрез преврат, бунт, метеж, терористически действия или общоопасни престъпления, се наказва с лишаване от свобода за срок 20 години или със смърт.

Членовете на такава организация или група се наказват с лишаване от свобода не по-малко от 5 години. Ако организацията или групата е въоръжена, наказанието е лишаване от свобода за срок не по-малко от 10 години, а за членовете й, минали в нелегалност – лишаване от свобода не по-малко от 15 години или смърт.

71. Който независимо от това, дали се числи, или не към организация или група по чл. 70 с посочената в същия член цел:

1) участвува в извършване на опит за преврат с оглед на насилствено заемане властта в центъра или по места;

2) участвува в бунт или въоръжено въстание срещу властта;

3) извърши терористически действия срещу органи на държавната власт или обществени деятели и

4) извърши общоопасно престъпление,

се наказва с лишаване от свобода не по-малко от 10 години или смърт, а ръководителите и организаторите – със смърт.

72. Не се наказва член на организация или група по чл. 70, който самоволно се предаде на властта и разкрие организацията или групата или съобщи за нея важни сведения, преди да е извършено от нея или от него престъпление по предходния член.

Но ако организацията или групата, или самият той са влезли вече в действие, съдът може да определи наказанието съгласно чл. З6, ал. 1.

72а. (Нов – Изв., бр. 13 от 1953 г., отм. – бр. 90 от 1953 г.).

72б. (Нов – Изв., бр. 13 от 1953 г., отм. – бр. 90 от 1953 г.).

2. Предателство и шпионство

73. Който непосредствено или посредствено подбужда друга държава или обществена група в чужбина към война или към друго враждебно действие срещу Народната република, се наказва с лишаване от свобода не по-малко от 10 години.

Ако последва война или друго враждебно действие, наказанието е смърт или лишаване от свобода за срок 20 години.

74. Български гражданин, който постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група през време на обявена или започната война, или пък участвува във враждебно военно действие против Народната република, се наказва със смърт.

Български гражданин, който служи в редовете на чужда войска и след като е обявена или започната война, остане доброволно на тази служба, се наказва с лишаване от свобода за срок 20 години, ако влезе и в сражение срещу българска или съюзна войска – със смърт.

75. Който във вреда на Народната република:

1) предаде или се съгласи да предаде на друга държава военно лице, крепост, населено или укрепено място, проход, бряг или позиция, оръжие, военни материали, храна или други военни средства,

2) подпомогне друга държава да нахлуе или да напредне в българска територия или в земя, завзета от българската войска,

3) подпомогне друга държава да увеличи по какъвто и да е начин своите въоръжени сили, военни материали или войскови храни,

4) възбуди раздор, неподчинение, бунт или бягство в средата на българската войска с цел да подпомогне неприятеля или

5) в полза на неприятеля запали, срути или направи негодни оръжие, военни материали, храни или други военни средства, както и мост, бент, насип, сграда, железен или друг път или друго съобщително средство, се наказва с лишаване от свобода за срок 29 години или със смърт.

Ако горните престъпления са извършени във военно време, наказанието е смърт.

76. Който във военно време умишлено не изпълни договор, сключен с учреждение или предприятие за нуждите на военната мощ на държавата или на нейните съюзници или го изпълни по начин, който е от естество да осуети напълно или отчасти целта на сделката, се наказва с лишаване от свобода не по-малко от 10 години или смърт.

77. Който, изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство, умишлено ги води във вреда на Народната република, се наказва със смърт.

В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода от 5 до 15 години.

78. Който направи, преправи, унищожи, повреди, скрие или отстрани доказателствено средство за правоотношение между българската и чужда държава и с това застраши интересите на Народната република, се наказва с лишаване от свобода не по-малко от 10 години.

В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода не по-малко от 5 години.

79. Който иска или получи дар или възнаграждение или пък се съгласи да му се обещаят такива от чужда държава, от чужденец или от някого, който действува за чужда държава, и то за деяние, което застрашава устройството, управлението, кредита, народното стопанство, сигурността, обществения ред или изобщо каквито и да било интереси на Народната република, се наказва с лишаване от свобода не по-малко от 5 години.

Със същото наказание се наказва и онзи, който иска, получи или се съгласи да получи под каквато и да е форма материални средства от чужда държава, от чужденец или от лице, което действува за чужда държава, за да ги употреби за политически цели в страната.

80. Който във военно време:

1) извърши деяние, което излага на опасност неутралитета на държавата или наруши държавна заповед, издадена и разгласена с цел да се опази неутралитет;

2) разпространява слухове или факти от естество да понижат духа на съпротива, или

3) наруши държавна разпоредба, издадена и разгласена с цел да се запази безопасността на Народната република, се наказва с лишаване от свобода не по-малко от 5 години.

81. Който извърши каквото и да е действие против военната мощ на страната с цел да намали бойната способност или борческия дух на въоръжените сили или да ги отклони от задачите им, се наказва с лишаване от свобода не по-малко от 10 години, а в особено тежки случаи – със смърт.

82. Който извърши деяние против независимостта на Народната република или против неприкосновеността на нейната територия или премине на страната на враговете й, се наказва с лишаване от свобода до 15 години, ако не подлежи на друго наказание по предходните членове.

83. Който в интерес на чужда държава или на забранена организация издаде или се опита да издаде, или събира сведения с цел да издаде другиму държавна тайна, се наказва със смърт или с лишаване от свобода не по-малко от 10 години.

(Ал. 2, доп. – Изв., бр. 12 от 1956 г.) Който се постави в услуга на друга държава или на забранена организация, за да й служи като шпионин, ако не е извършил деянието по предходната алинея, се наказва с лишаване от свобода не по-малко от 5 години.

(Ал. 3, изм. – Изв., бр. 91 от 1956 г.) Държавна тайна са факти, сведения и предмети от военнополитическо, стопанско или друго естество, посочени в издаден от Министерския съвет списък като такива, чието разгласяване може да увреди на интересите на Народната република. Списъкът подлежи на обнародване.

84. В случаите на предходния член виновният се наказва при отегчаващи обстоятелства:

1) когато е узнал тайната поради служебното си положение или поради възложена му от орган на държавата поръчка;

2) когато я е узнал чрез насилие, заплашване, кражба, обсебване или по измамлив начин или

3) когато шпионството се върши във военно време.

3. Вредителство, диверсионни действия и саботаж

85. Който с цел да затрудни продоволствието в страната, да внесе смут в обществото, да създаде спънки на властта или да подрови авторитета й, разстройва или подравя промишлеността, земеделието, транспорта, търговията, паричното обращение, кредитната система или отделни стопански предприятия, като използува държавни учреждения или предприятия или като спъва тяхната дейност, се наказва за вредителство с лишаване от свобода не по-малко от 10 години, а в особено тежки случаи – със смърт.

86. Който с посочената в чл. 85 цел поврежда, унищожава или разграбва военни материали или съоръжения, обществени съобщителни или превозни средства, инсталации или машини, минни съоръжения, обществени сгради, пътища, мостове, водопроводи, газопроводи, електропроводи, строежи, припаси или други материали, служещи за обществено ползуване, се наказва за диверсионни действия с лишаване от свобода до 20 години, а в особено тежки случаи – със смърт.

87. Който с посочената в чл. 85 цел не изпълни изцяло или частично, или не изпълнява както трябва възложени му стопански наряди или задачи, се наказва за саботаж с лишаване от свобода не по-малко от една година, а в особено тежки случаи – с лишаване от свобода не по-малко от 10 години или със смърт.

4. Други престъпления против народната република

88. Който разгласи обидни, клеветнически или неверни твърдения, които са от естество да уронят достойнството на българския народ или на Народната република, се наказва с лишаване от свобода от една до 5 години и с глоба до 800 лева.

89. Който по какъвто и да е начин опетни герба, знамето или химна на Народната република, се наказва с лишаване от свобода до една година.

90. Който в страната или в чужбина по какъвто и да е начин дава преценка, разгласява обстоятелства или извършва действия, които са от естество да увредят добрите отношения с друга държава или с нейни власти или органи, или да уронят нейния престиж, се наказва с лишаване от свобода до 5 години.

91. Който проповядва явно или прикрито фашистка или друга антидемократична идеология или империалистическа агресия, държи за разпространение или укрива фашистка или друга антидемократична литература, се наказва с лишаване от свобода до 5 години.

91а. (Нов – Изв., бр. 13 от 1953 г., отм., бр. 12 от 1956 г.).

92. Който проповядва, възхвалява или одобрява извършването на деяния по тази глава или явно подбужда към такива, се наказва с лишаване от свобода до 10 години, но не с по-тежко наказание от предвиденото за самото престъпление.

93. Съзаклятие с цел да се вършат престъпления по тази глава се наказва с лишаване от свобода не по-малко от 5 години, а за организаторите и ръководителите – лишаване от свобода не по-малко от 10 години.

Не се наказва онзи съучастник, който преди да е предприето нещо друго, освен съставянето на самото съзаклятие и преди то да бъде открито, го напусне и съобщи на властта.

94. (Изм. – Изв., бр. 13 от 1953 г.) Приготовлението за извършване престъпление по тази глава се наказва с лишаване от свобода до 15 години и глоба до 20 000 лв., но не с по-тежко наказание от предвиденото за довършено престъпление.

95. Който дава убежище или укрива лице, извършило престъпление по тази глава, се наказва с лишаване от свобода до 15 години, но не с по-тежко наказание от предвиденото за самото престъпление.

Ако деянието е извършено по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до 3 години.

96. Който знае, че се върши или че е извършено и някое от предвидените в тази глава престъпления и не съобщи за това на властта, се наказва с лишаване от свобода до 3 години.

Ако недоносител е длъжностно лице и престъплението е извършено от негов подчинен, наказанието е лишаване от свобода до 5 години.

97. Който допусне да се печатат произведения, инкриминирани по тази глава, се наказва с лишаване от свобода до 10 години, а ако деянието е извършено по непредпазливост – с глоба до 1200 лева.

6. Престъпления против друга държава на трудещи се

98. Наказанията, предвидени за престъпленията по тази глава, се налагат и на онзи, който извърши някое от тия престъпления против друга държава на трудещи се или против военна сила, която действува задружно с българската.

Особена разпоредба

99. За престъпления по тази глава съдът лишава виновния от правата по чл. 28 и постановява конфискация на част или на цялото му имущество с изключение на престъпленията, извършени по непредпазливост.

Advertisements

~ от penallaw на септември 8, 2009.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: