Наказателен кодекс от 1951 г. ( Особена част – Престъпления против избирателното право / Престъпления против обществената собственост / Престъпления против народното стопанство )

II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛНОТО ПРАВО

100. Който чрез насилие, измама, заплашване, подкуп или по друг незаконен начин пречи на някого свободно да осъществи избирателното си право или да бъде избран, се наказва с лишаване от свобода 3 години и с глоба до 400 лева.

101. Който упражни избирателно право без да има такова право, се наказва с поправителен труд до 6 месеца или с глоба до 20 лева.

102. Длъжностно лице, както и лице от състава на избирателна комисия, което по какъвто и да е начин преправи резултата от избори, се наказва с лишаване от свобода до 3 години.

Особена разпоредба

103. За престъпленията по чл. 100 и 102 съдът може да лиши виновния от права по чл. 28.

III. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

104. За кражба на държавно, кооперативно или друго обществено имущество наказанието е лишаване от свобода до 10 години.

(Ал. 2, изм. – Изв., бр. 12 от 1956 г.) За кражба на такова имущество наказанието е лишаване от свобода от 3 до 15 години.

(Ал. 3, изм., Изв., бр. 13 от 1953 г., предишна ал. 4 – бр. 12 от 1956 г.) В маловажни случаи по ал. 1 по точки 3 и 4 на ал. 2 с лишаване от свобода до 4 години.

105. (Отм., предишен чл. 104а, предишна ал. 3 на чл. 104, изм., Изв., бр. 12 от 1956 г. – бр. 90 от 1958 г.) За грабеж на държавно, кооперативно или друго обществено имущество наказанието е лишаване от свобода не по-малко от 10 години, а в случаите на членове 185 – 188 се налагат наказанията, предвидени в тези членове.

106. (Изм. и доп. – Изв., бр. 12 от 1956 г., изм., бр. 90 от 1958 г.) За обсебване на държавно, кооперативно или друго обществено имущество наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години.

Присвояването на обществени или частни пари, вещи или други ценности от длъжностно лице, връчени му в това качество или поверени да ги пази или управлява, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години.

С лишаване от свобода от 5 до 15 години се наказват:

1. Който, за да улесни или прикрие присвояването, извърши и друго престъпление, освен ако за другото престъпление се предвижда по този кодекс по-тежко наказание.

2. Който чрез използуване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи без правно основание обществено имущество с намерение да го присвои, както и този, който с такъв документ даде възможност да се извърши присвояване.

3. Който извърши присвояване повторно.

За присвояване, извършено от организирана група, наказанието е лишаване от свобода от 5 до 20 години.

За присвояване в особено важни случаи наказанието е лишаване от свобода за срок 20 години или смърт.

За престъпленията по алинеи 1 и 2 в маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до 3 години.

107. (Изм. – Изв., бр. 12 от 1956 г.) Ако присвоените вещи, пари, или ценности бъдат внесени или заместени до откриване на първото заседание на първоинстанционния съд, наказанието е:

1. (изм. – Изв., бр. 90 от 1958 г.) В случаите по чл. 106, алинеи 1 и 2 – лишаване от свобода до 3 години.

2. (изм. – Изв., бр. 90 от 1958 г.) В случаите по чл. 106, алинея последна – поправителен труд.

108. За унищожаване или повреждане на държавно, кооперативно или друго обществено имущество наказанието е лишаване от свобода до 10 години, ако не е предвидено друго по-тежко наказание. Ако деянието е извършено от длъжностно лице или от лице, на което вещта е дадена за работене, ползуване или служене, наказанието е лишаване от свобода до 15 години.

В маловажни случаи по предходните алинеи наказанието е лишаване от свобода до 3 години или глоба до 400 лева.

(Ал. 4, изм. – Изв., бр. 13 от 1953 г., бр. 12 от 1956 г.) Ако деянието по ал. I и II е извършено по груба непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до 2 години или глоба до 200 лева.

109. За палеж на държавна, кооперативна или на друга обществена сграда, на земеделски произведения или инвентар, машини, гора, мост, рудник или други имущества от значителна стойност наказанието е лишаване от свобода от 5 до 15 години, а в особено тежки случаи – смърт.

Ако деянието е извършено по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до 5 години.

110. Който знае, че се върши или че е извършено някое от предвидените в тази глава престъпление и не съобщи за това на властта, се наказва с лишаване от свобода до 2 години или с глоба до 200 лева, но не с по-тежко наказание от предвиденото за самото престъпление.

(Ал. 2, нова – Изв., бр. 12 от 1956 г.) Предходната алинея не се прилага спрямо съпруга, низходящите, възходящите, братята и сестрите на дееца и техните съпрузи.

111. За престъпленията, предвидени в чл. чл. 193-197 и 200, извършени по отношение на държавно, кооперативно или друго обществено имущество, предвиденото в закона наказание се увеличава с 1/2.

Особена разпоредба

112. (Изм. – Изв., бр. 12 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г.) За престъпления по членове 104, ал. 2, 105, 106, алинеи 1 – 5, 108, алинеи 1 и 2, и 109. ал. 1 съдът лишава виновния от правата по чл. 28 и постановява конфискация на цялото или на част от имуществото му.

В същите случаи съдът може да лиши осъдения от право на местожителство в столицата и окръжните градове по чл. 28, ал. 3.

IV. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ НАРОДНОТО СТОПАНСТВО

113. Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи по ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или възложена му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото, частично или пълно неизпълнение на поставените стопански задачи или други значителни вреди за предприятието, се наказва с лишаване от свобода до 5 години или с поправителен труд.

Ако деянието е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години.

113а. (Нов – Изв., бр. 90 от 1958 г.) Който, въпреки задълженията си, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането и отчитането на обществено имущество и вследствие на това са последвали значителни вреди за народното стопанство, се наказва с лишаване от свобода до 5 години или с поправителен труд.

Ако деянието е извършено умишлено и не съдържа признаци на по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години.

114. Длъжностно лице, което употребява обществени средства (пари, материали, труд и др.) за цели, за които те не са предназначени, се наказва с лишаване от свобода до една година или с поправителен труд.

Същото наказание се налага и на длъжностно лице, което извършва или нарежда да се извършат разходи за строеж или за други цели, за които не са предвидени или не са разрешени средства по надлежния ред.

115. Който като ръководител на държавно или обществено предприятие или учреждение съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе щета за предприятието или учреждението, се наказва с лишаване от свобода до 5 години.

116. (Изм. – Изв., бр. 12 от 1956 г.) (Ал. 1, изм. – Изв., бр. 9О от 1958 г.) Който продаде стока по цена над определената или получи за услуга възнаграждение по-голямо от законно допустимото, се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Това не се отнася до онези, които имат право да продават на свободни цени.

В маловажни случаи наказанието е глоба до 200 лева.

117. Който не изпълни законна разпоредба за извършване на нещо или за доставка на произведения във връзка с народностопанския план или със стопанските мероприятия на властта, се наказва с лишаване от свобода до 3 години, а в маловажни случаи – с поправителен труд или с глоба до 80 лева.

118. (Ал. 1, изм. – Изв., бр. 12 от 1956 г.) Който в определения срок не предаде на държавата селскостопански произведения, подлежащи на задължителни държавни доставки се наказва с глоба от 40 до 4000 лева.

Ако стойността на тези произведения надминава 40 лева, наказанието е лишаване от свобода до 3 години и глоба до 800 лева.

(Ал. 3, изм. – Изв., бр. 12 от 1956 г. ) Във всички случаи произведенията се конфискуват, а ако не са налице, налага се глоба в размер на тяхната равностойност в пари по пазарни цени. Наказанието по тази алинея не се налага, ако доставката бъде изпълнена доброволно до откриване на първото заседание на първоинстанционния съд.

119. Който употреби получени от държавата селскостопански произведения не за целта, за която му са дадени, се наказва с лишаване от свобода до 3 месеца или с глоба до 20О лева.

120. (Ал. 1, изм. – Изв., бр. 9О от 1958 г., бр. 48 от 1964 г.) Който като ръководител или като контролен орган нарежда или допуска да се произвеждат недоброкачествени, нестандартни или некомплектни промишлени произведения или произведения, които не отговарят на установените за тях нормали или изисквания за качество, тип или белези, се наказва с лишаване от свобода до 3 години или с поправителен труд.

В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е глоба до 400 лева, а по ал. 2 – 1000 лв.

Ръководител на търговско или снабдително предприятие, началник на склад на предприятие на едро, стоковед или управител на магазин, който нееднократно или в големи размери пуска в продажба промишлени или селскостопански стоки, явно неотговарящи на изискващите се показатели и белези, посочени в алинея първа, без да е обявил изрично тези техни недостатъци, се наказва с лишаване от свобода от свобода до 2 години или с поправителен труд.

При единични или маловажни случаи по предходната алинея наказанието е глоба до 200 лв.

121. (Изм. – Изв., бр. 13 от 1953 г., бр. 12 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г.) Продавач, който измами купувач при тегленето или меренето на стоки или който си служи с неверни мерки и теглилки или с такива, които не са снабдени със знак, че са проверени, се наказва с лишаване от свобода до 5 години.

Със същото наказание се наказва:

а) който измами купувача чрез премесване на чужди вещества или влошаване качеството на стоката по друг начин, и

б) който измами клиента относно качеството на стоките, материалите или услугите.

В маловажни случаи по алинеи I и II наказанието е глоба до 2000 лв.

Който измами купувача при пресмятане на цената и вземе за продадената стока сума по-голяма от следващата се, се наказва с глоба до 2000 лв.

121а. (Нов – Изв., бр. 13 от 1953 г., изм., бр. 90 от 1958 г.) Който без съответно разрешение купи с цел да продаде или продаде купени с тази цел селскостопански произведения или стоки за масово потребление се наказва с лишаване от свобода до 5 години или с поправителен труд.

(Ал. 2, нова – Изв., бр. 90 от 1956 г.) В маловажни случаи наказанието е поправителен труд.

121б. (Нов – Изв., бр. 12 от 1956 г.) Който наруши постановленията или разпорежданията на Министерския съвет относно монопола на външната търговия, се наказва с лишаване от свобода до 3 години.

В маловажни случаи по предходната алинея наказанието е поправителен труд или глоба до 4000 лева.

122. Който образува или ръководи предприятие, което преследва частнокапиталистически интереси, но го прикрива в кооперативна форма с цел да се използуват преимуществата, предвидени за кооперациите, се наказва с лишаване от свобода до 5 години.

Който съзнателно участвува в такова лъжекооперативно предприятие, за да извлича печалба, или който съзнателно съдействува за укриването на такова предприятие, се наказва с лишаване от свобода до 2 години или с поправителен труд.

Който сключва монополно съглашения или участвува в монополни сдружения, се наказва с лишаване от свобода до 5 години.

122а. (Нов – Изв., бр. 90 от 1958 г.) Който срещу възнаграждение посредничи за сключване на сделки за прехвърляне на собственост или на друго вещно право върху недвижими имоти или който, без да има право, организира или изпълнява като предприемач жилищно строителство изцяло или за отделни работи, се наказва с лишаване от свобода до 5 години и конфискуване на придобитите от тази дейност имущества и пари, както и принадлежащите му инвентар и материали.

122б. (Нов – Изв., бр. 90 от 1958 г.) Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си във връзка с предотвратяване или отстраняване на незаконно жилищно строителство извън строителните части на населените места, се наказва с лишаване от свобода до 3 години, а в маловажни случаи – с поправителен труд.

123. (Попр. – Изв., бр. 16 от 1951 г.) Който с цел за недобросъвестна конкуренция самоволно се ползува с чужди стокови, фабрични или занаятчийски знаци, рисунки или модели, с чужда фирма или с чужди наименования се наказва с поправителен труд до 6 месеца или с глоба до 40 лева.

124. (Отм. – Изв., бр. 91 от 1956 г.).

Особена разпоредба

125. (Изм. – Изв., бр. 12 от 1956 г., доп., бр. 90 от 1958 г.) За престъпленията по чл. 115, 120, ал. 1, 121а, ал. 1, 121б, ал. 1 и 122 съдът може да постанови конфискация на част или на цялото имущество на виновния, както и да го лиши от права по чл.

Advertisements

~ от penallaw на септември 8, 2009.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: