Специализирана литература

димитър михайлов обща част Под общото заглавие „Проблеми на наказателното право“ се предлага в два тома единно, значително и комплексно надмонографично изследване от научни статии, студии и отделни монографии, които авторът е публикувал в течение на около четири десетилетия. Повечето от тях се отнасят за миналия век, но някои от тях засягат преходния период…
В труда се съдържат значими теми и подтеми, които са изследвани всеобхватно и са подредени съобразно с установената система на общата част на наказателното право. Последователността на публикациите обаче е в зависимост от подготовката и изследванията на автора, без да се спазва хронологията на сегашното подреждане. Те са научен резултат и от изучаване влиянието на руското и западноевропейското наказателно право за създаването и развитието на наказателното право в България след Освобождението от отоманско иго…
Книгата би била полезна за подготовката и участието в конкурси за младши съдии, прокурори и следователи и дознатели, както и за квалификацията на магистрати и тяхното участие в конкурси за повишаване в йерархията. Разбира се, тя може да съдейства за задълбочаване подготовката на студентите и други юристи и неюристи, които участват в борбата с престъпността или имат интереси в областта на наказателното право.

стойнов обща част Правната система на всяка държава задължително включва като основен неин клон наказателното право. И това е така, защото именно то осигурява универсална закрила срещу престъпни посегателства на обществените отношения, съществуващи в дадено общество.

От друга страна наказателното право е белег за държавност, то е безспорен израз на суверенитета на всяка държава. Възникването на държавата като форма на обществена организация прави възможно регулирането на всички видове обществени отношения с методите и средствата на правото, но и тяхната закрила от държавата.

Като основна характерна черта на наказателното право се откроява изключителното богатство и разнообразие на материята, до която то се отнася. И наистина, няма област от обществения живот, която да не се нуждае от наказателноправна закрила. Следователно разнообразието на наказателноправната проблематика е предопределено от разнообразието на обществените отношения, закриляни от разглеждания клон на правото.

Наред с това следва да се отбележи и още една съществена особеност на този правен отрасъл. Развитието на наказателното право се предопределя от развитието на обществото, но потребността от наказателноправна закрила обикновено се осъзнава от законодателите известно време след установяването или изменението на дадени обществени отношения.

С възникването на съвременните либерални общества след Великата френска революция започва и развитието на континенталните наказателноправни системи. Наказателното право винаги е отразявало най-съществените събития в историята на дадена държава. В това отношение българското наказателно право не прави изключение. Но докато западноевропейските наказателноправни системи поначало са се придържали към класическите възгледи в тази област на правото, то за българското наказателно право е характерно и много силното влияние, което са оказали върху него през втората половина на XX век възгледите, господствали в бившия СССР.

Още с френския Наказателен кодекс от 1810 г. се проявяват две основни тенденции, които по-късно характеризират наказателното право на всички европейски държави.

На първо място за този правен отрасъл е характерен стремежът към пълна кодификация. Това обяснява защо в кодексите се включват

разнородни материи от гледна точка предмета и съдържанието на закриляните обществени отношения.

Втората особеност намира израз в обстоятелството, че от самото начало както законодателно, така и теоретично, се обособяват две основни части на наказателното право – обща част и особена или специална част. В това отношение българското наказателно право не прави изключение, като за него е характерна и тенденцията на непрекъснато развитие и усъвършенстване на общата му част.

Следващото изложение е посветено именно на общата част на българското наказателно право.

стойнов пробация Изданието разглежда същнocтта нa нaкaзaниeтo пpoбaция, а именно:
– Видoвe пpoбaциoнни мepки;
– Heизпълнeниe нa пpoбaциoнни мepки;
– Пpиcпaдaнe нa пpoбaциятa;
– Пpoбaциятa и нaкaзaтeлнoпpaвния peжим нa нeпълнoлeтнитe;
– Пpoбaциятa и някoи инcтитути oт Oбщaтa чacт нa HК;
– Пpoбaциятa и някoи пpoблeми в Ocoбeнaтa чacт нa HК;
– Зa зaмянaтa нa oтмeнeнитe видoвe нaкaзaния бeз лишaвaнe oт cвoбoдa c пpoбaция;
– Индивидуaлизaция нa пpoбaциятa.

казуси лазар груев Казусите са разработени за студенти от юридическите факултети. Всеки от тях почива на действителен случай, като по обясними причини са променени имената и част от другите фактически данни. Това е първият подобен сборник от 1974 г. насам, когато излизат “Казуси по наказателно право на Народна република България” от Димитър Михайлов и Цветан Ценков (но по измислени от авторите казуси). Основното нововъведение във второто издание е допълването на казусите с релевантна съдебна практика по всеки раздел от разглежданата материя. По този начин сборникът се превръща в своеобразен справочник, систематизиращ типични казуси от съдебната практика в годините от 1955 до 2006, възможните въпроси към тях и решенията на върховната съдебна инстанция (ВС и ВКС) по аналогични случаи. Идеята е максимално доближаване на подготовката по наказателно право до изискванията на живота и съчетаване на придобитите теоретични знания с опита на практикуващите юристи.
След всеки казус са изложени основни и допълнителни въпроси, с които авторите целят да провокират анализа. Идеята е бъдещите юристи да развият способността за обосноваване на една или друга теза, за да бъдат приложени конкретно натрупаните до момента абстрактни теоретични знания. Във второто издание е съкратен броят и обемът на отделните казуси, като са прецизирани данните за фактическата обстановка. Радикално са съкратени излишните и са преформулирани голяма част от останалите въпроси.
Подборът на казусите, систематизацията на допълнителните въпроси и запознаването с основната съдебна практика целят максимално разбиране и усвояване на наказателноправната материя.
Практическата ориентация на този сборник с юридически задачи ще спомогне студентите да придобият умението за формулиране на правилни въпроси и мотивирани правни решения, съобразени с действащото право. Това е особено важно, защото в бъдеще в съдебните зали ще става дума не за упражнения, а за човешки съдби. Ползата от сборника се допълва и предвид факта, че в конкурсите за постъпване на работа в органите на съдебната власт решаването на казус е един от елементите на изпита.

санкционната система лазар груев Съдържание:

Глава първа. История и основни теории за наказанието
§ 1. Кратко за историята на наказанието
§ 2. Теории относно наказанието. Монистична и дуалистична система
§ 3. Системата от санкционни последици в някои европейски държави
А) Санкционната система на Англия
Б) Санкционната система според Наказателния кодекс на Руската федерация

Глава втора. Системата от санкционни последици по българското наказателно право
§ 1. Изходни положения
§ 2. Системата от наказания по сега действащия Наказателен кодекс
А) Лишаване от свобода
Б) Доживотен затвор
В) Поправителен труд без лишаване от свобода
Г) Глоба
Д) Конфискация
Е) Задължително заселване без лишаване от свобода
Ж) Обществено порицание
3) Лишаване от права
И) Арест
К) Смъртно наказание
§ 3. Предвидените в Наказателния кодекс „други мерки“
А) Мерки, които се налагат заедно или наред с наказанието
Б) Мерки, които се налагат вместо наказание

Глава трета. Анализ на системата от санкционни последици. Предложения de lege ferenda
§ 1. Анализ на системата от санкционни последици
§ 2. Предложения de lege ferenda
А) Някои общи предложения
Б) Някои предложения за промени в регламентацията
на сега съществуващи отделни наказания

неизбежна отбрана гиргинов Съдържание:

Глава първа. Обща характеристика на неизбежната
отбрана и крайната необходимост
1. Социална и юридическа същност на деянията при неизбежна отбрана и крайна необходимост
2. Особености на неизбежната отбрана и деянието при крайна необходимост

Глава втора. Неизбежна отбрана
1. Изисквания за допустимост на неизбежната отбрана
2. Изисквания относно начина на извършване на неизбежната отбрана
3. Превишаване пределите на неизбежната отбрана

Глава трета. Деянието при крайна необходимост
1. Специфични проблеми на социалната и юридическата същност на
деянието при крайна необходимост
2. Изисквания за допустимост на деянието при крайна необходимост
3. Изисквания относно начина на извършване на деянието при крайна необходимост
4. Правни последици от деянието при крайна необходимост
5. Разграничение между неизбежната отбрана и деянието при крайна
необходимост

Глава четвърта. Неизбежната отбрана и крайната необходимост и други близки обстоятелства, изключващи обществената опасност и,противоправността
1. Задържането на престъпник и неговото съотношение с деянието
при крайна необходимост и с неизбежната отбрана
2. Принуда към подчинение във Въоръжените сили и нейното
съотношение с деянието при крайна необходимост и с неизбежната
отбрана.

правен режим на непълнолетни правонарушители В настоящия труд е направен опит за сравнителен и исторически анализ на съдебната и извънсъдебната система за правораздаване по отношение ненавършилите пълнолетие лица, съпоставени са приложимите спрямо тях наказания и възпитателни мерки, като на тази база е обоснованa необходимостта от създаване на специализиран съд за непълнолетни. Oчертани са някои от типичните недостатъци на наказанията и наказателноправните институти, относими към наказателноотговорните непълнолетни и – въз основа изследване съдебната практика и чуждите правни системи – са направени конкретни предложения за тяхното усъвършенстване. Посочени са слабостите в системата от възпитателни мерки за наказателнонеотговорните непълнолетни, процедурата по тяхното налагане, контрола върху изпълнението и варианти за оптимизирането им. Монографията представлява успешно защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Наказателно право”, разработен под научното ръководство на проф. д-р Румен Петров Владимиров.


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

 
%d блогъра харесват това: